baner gus nsp2021

 

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęci są:

 • miekszańcy Polski - zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
 • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za ganicą

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy.
Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we włsnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsce, gdzie wykonasz samospis.

Nie możesz wykonać samospisu internetowego?
Zadzwoń na infolinię: 22 729 99 99 i spisz się przez telefon.

Jeżeli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności immjieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy - tak stanowi ustawa spisow. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzonych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie?
Zapoznać się z ustawą spisową?
Zweryfikować rachmistrza?

Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

 


 

 

 baner gorny gus nabor

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w NSP 2021 r.

1 - 9 luty 2021 r.

Gminny Komisarz Spisowy w Skołyszynie ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 
wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofertod 1 do 9 luty 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać

 1. Zgłoszenie zawierające:
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail.
 2. Oświadczenie zawierające informację o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • korzystaniu z pełni praw obywatelskich;
  • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  • posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
  • znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego.
  • o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Więcej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - przejdź...