Misją Ochotniczej Straży Pożarnej jest dobrowolne działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi, zagrożeniami ekologicznymi, organizowaniem szkoleń, ćwiczeń o tematyce przeciwpożarowej, rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej tak w gronie strażaków jak i naszych sympatyków, krzewienie kultury fizycznej i sportu, organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży, branie udziału w różnorodnych pracach społecznych na rzecz miejscowości oraz organizacji będących sprzymierzeńcami.

 http://www.swiecany.osp.org.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Święcanach powstała w 1906 roku z inicjatywy Ks. Józefa Śliwińskiego, ówczesnego proboszcza parafii. 16 lipca 1909 roku odbyło się zebranie, w którym brało udział 3 delegatów z Jasła. Do straży zgłosiło się 26 członków. Prezesem został wybrany Ks. Józef Śliwiński. Straż w tym czasie posiadała sikawkę oraz inny sprzęt do gaszenia ognia. W 1912 roku dzięki dotacji ówczesnego ministra Władysława Długosza oraz dywidendzie Kasy Oszczędności w Święcanach ufundowano sztandar dla OSP, którego poświęcenie odbyło się 24 maja 1914 roku. Od czasu powstania aż do lat powojennych straż nie posiadała remizy, a sprzęt przetrzymywano w szopie przy budynku dawnego Kółka Rolniczego. Zebrania odbywały się w Sali Kółka Rolniczego. Po wojnie przystąpiono do wzmożonej pracy. Rozpoczęto starania o budowę remizy. Działkę pod budowę ofiarował proboszcz parafii Ks. Kanonik Władysław Pawikowski. Budowę remizy rozpoczęto w 1960 roku. Drzewo na budowę i na dach przydzielono z lasu gromadzkiego, gromadzkiego materiały oraz robociznę ofiarowali mieszkańcy wsi. W tym czasie przy OSP istniał zespoły taneczny, teatralny oraz chór. Zespoły te urządzały różne występy zarówno, Święcanach jak i w okolicznych wsiach, a zarobione środki przeznaczały na budowę remizy. Do najbardziej zaangażowanych przebudowie remizy należeli Wojciech Depczyński –komendant OSP i przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Święcanach Czesław Kędzior, oraz druhowie Stanisław Słowik, Franciszek Kędzior, Jan Bęben. Bęben 1960 roku straż otrzymała samochód marki „Dogge” („Doczka”) oraz nową motopompę oraz inny niezbędny sprzęt gaśniczy, a strażacy otrzymali umundurowanie. W 1976 roku przeprowadzony został remont remizy, nastąpiła także wymiana samochodu na Stara 660, pozyskano także drugą motopompę. W 1979 roku wybudowano wieżę do suszenia węży. W latach 70-tych Ks. Prałat Jan Kulpa ufundował nowy sztandar, a w 1993 roku mundury dla nowopowstałej drużyny dziewcząt, dzięki pomocy Kapelana Diecezjalnego Strażaków Stanisława Słowika - rodaka święcańskiego. W roku 1995 wymieniono pokrycie dachu na budynku remizy. W roku 1996 przy OSP powstał na nowo chór męski, który działa do dziś. W roku 1996 jednostka OSP obchodziła jubileusz 90-cio lecia w trakcie, którego została odznaczona Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. W uroczystościach tych wzięli udział m.in. Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, Ks. Biskup Kazimierz Górny, Poseł Stanisław Zając, Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Krośnie Eugeniusz Stukus oraz V-ce Prezes ZW ZOSP w Krośnie Czesław Leosz. W roku 1997 dzięki pomocy dr Mariana Zawilińskiego kierownika Ośrodka Zdrowia jednostka otrzymała samochód marki RAF. W roku 1997 rozpoczęto również budowę garaży wraz ze świetlicą, którą ukończono w roku 2001. Budynek został uroczyście oddany w obecności ówczesnego V-ce Marszałka Sejmu RP Stanisława Zająca (rodaka) oraz Marszałak Województwa Podkarpackiego Bogdana Rzońcy oraz władz gminy Skołyszyn – Stanisława Gołosińskiego Wójta Gminy. Inwestycja finansowana była z budżetu gminy przy bardzo dużym wsparciu członków OSP i mieszkańców. W 1999 dzięki staraniom V-ce Marszałka Sejmu Stanisława Zająca jednostka otrzymała samochód GBA 2.5/16 na podwoziu Star 244, który dzięki dotacji PZU S.A. w Warszawie został wyremontowany i 29 października 2000 roku został oddany do eksploatacji. Z okazji 100 lecia działalności jednostka otrzymała nowy sztandar oraz została odznaczona Złotym Znakiem Związku. Od tamtej pory nasza jednostka dysponowała dwoma samochodami ratowniczymi tj. wspomnianym STAR-em oraz lekkim samochodem marki ŻUK. Dzięki staraniom naszego druha Stanisława Zająca do OSP Święcany trafiło wiele sprzętu ratowniczego tj. ponton z silnikiem zaburtowym HONDA, agregat prądotwórczy, pompa szlamowa, radiostacje nasobne oraz umundurowanie specjalne oraz koszarowe. Niestety nasz przyjaciel i orędownik Senator Stanisław Zając zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r.  Również w tym roku ogromna powódz nawiedziła gminę Skołyszyn. Nie oszczędziła ona także naszej jeddnostki. Remiza OSP Święcany została zalana do wysokości 1,20 m. Mimo prób ewakuacji pod wodą znalazło się wiele sprzętu ratowniczego oraz warszatowego oraz umundurowania. Całkowicie zniszczone zostało ogrodzenie wokół remizy a ponadto woda uszkodziała lub zniszczyła zaplecze kulturalno - rozrywkowe tj. podłogę taneczną, stoły, ławki. W trakcie prowadzonych działań ratowniczych uszkodzony został samochód marki ŻUK, znajdujący się na naszym wyposażeniu. Przybór wody był tak gwałtowny, że kilku strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych nie zdążyła ewakuować swoich prywatnych sdamochodów, które zostały przez wezbrane wody Olszynki zalane. Widocznym znakiem powodzi z roku 2010 jest znak WIELKIEJ WODY umieszczony na ścianie frontowej strażnicy. Nasi druhowie zaraz po ustąpieniu wody przystąpili do usuwania skutków powodzi. Przez rok 2010 oraz 2011 udało się wyremontować remizę oraz plac obok niej. Nie ustawaliśmy też w pozyskiwaniu sprzętu. Dzięki dotacji ZW ZOSP RP w Rzeszowie wzbogaciliśmy się o 2 kpl. aparatów oddechowych, piłę do betonu, piłę do drewna. Od zaprzyjaźnionej jednostki OSP Skołyszyn dostaliśmy terminal do selektywnego wywoływania. W roku 2011 dzięki staraniom Wiceprezesa ZG ZOSP RP druha Janusza Koniecznego przyznano nam promesę w wysokości 120 tys. zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego. Ponadto otrzymaliśmy dofinansowanie do zakupu samochodu z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 22 tys. zł. Pozostałą kwotę niezbędą do zakupu pojazdu zagwarantowane zostały w budżecie gminy Skołyszyn. I tak, pierwszy raz w 105-letniej historii staliśmy się posiadaczami nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego marki PEUGEOT BOXER. W roku 2012 po wieloletnich staraniach nasza jednostka została włączona decyzją Komendanta Głównego PSP generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.

W latach 1906-2011 funkcję Komendantów i Naczelników OSP pełnili:
1906 - 1909 - Piotr Liput
1909 - 1920 - Jan Janik
1920 - 1929 - Jan Dąbrowski
1929 - 1932 - Stanisław Ślawski
1932 - 1938 - Stanisław Buszek
1938 - 1953 - Wojciech Depczyński
1953 - 1954 - Stanisław Wyląg
1954 - 1956 - Jan Bęben
1956 - 1961 - Czesław Kędzior
1961 - 1962 - Zbigniew Grzegorczyk
1962 - 1972 - Franciszek Kędzior
1972 - 1996 - Czesław Kędzior
1996 - 2006 - Stanisław Maciejowski
2006 – 2006 – Józef Słowik
2006 -  2010 - wakat
2011 - nadal - Robert Potyrała

Prezesami byli kolejno:
Ks. Józef Śliwiński
Wojciech Grzegorczyk
Wojciech Smoluch
Czesław Cetnar
Józef Kozioł
Stanisław Dyląg
Stanisław Depczyński
a od 2006 Władysław Pilch.

Kierowcami w OSP byli:
Stanisław Filar w latach 1960 – 1974
Józef Lubaś 1974 – 1992
Józef Słowik 1992 – 2006
Władysław Pilch 2006 - nadal
Maciejowski Mieczysław 2006 - nadal
Sławomir Berkowicz 2010 - nadal
Paweł Jasiewicz 2011 - nadal
Stanisław Grzegorczyk od 2012 - nadal

Obecnie OSP zrzesza 36 członków czynnych, 10 honorowych 7 wspierających. Jednostka należy do wyróżniających się na terenie Gminy Skołyszyn. Oprócz podejmowanych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej jednostka bierze aktywny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych nie tylko na terenie Gminy ale również w całym powiecie jasielskim oraz gminach sąsiednich w tym w województwie małopolskim.