Stowarzyszenie "Przysieki Nasz Dom" powstało w grudniu 2011 r., ale tworzą go osoby działające od lat w organizacjach nieformalnych na terenie miejscowości Przysieki – m.in.  w Kole Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz członkowie Rady Sołeckiej  i społeczność lokalna. Obecnie Stowarzyszenie liczy 28 członków.

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna działalność społeczno-gospodarcza na rzecz mieszkańców, poprzez:

 • organizowanie imprez kulturalno-oświatowych,
 • prowadzenie działań na rzecz oświaty, kultury, sztuki i rzemiosła,
 • wspieranie i prowadzenie działalności wydawniczej,
 • popularyzowanie wiedzy o historii miejscowości Przysieki i Gminy,
 • prowadzenie działalności charytatywnej,
 • wspieranie rozwoju miejsc i obiektów szczególnie ważnych dla mieszkańców wsi Przysieki,
 • popieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa mieszkańców wsi Przysieki,
 • prowadzenie profilaktyki antyuzależnieniowej,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej, edukacyjnej i promocji
  w zakresie kultury, sportu, turystyki, rekreacji oraz zdrowego stylu życia
  i zapobiegania patologiom społecznym,
 • prowadzenie działań na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży
  w tym organizację imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i sportowych,
 • pomoc bytowa i świadczenie usług dla osób najbardziej potrzebujących pomocy,
 • przygotowanie, organizowanie i prowadzenie współpracy z władzami gminy, starostwa, województwa oraz organami, instytucjami i organizacjami działającymi
  w sferze rozwiązywania istotnych problemów społeczno-gospodarczych mieszkańców wsi Przysieki,
 • wspieranie działalności organizacji działających na terenie wsi Przysieki.

Kontakt:
Józef  Kielar
Tel. 662 918 481
e-mail: