Deklaracja dostępności strony internetowej Gminy Skołyszyn

Gmina Skołyszyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.skolyszyn.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.Pliki PDF czy skany dokumentów - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie w dokumentach tekstowych,
 • serwisy  zawierają dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR
 • niektóre elementy strony wymagają poprawy współczynnika kontrastu

 Wyłączenia

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Sowiński, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 44 91 754, Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek spełnia minimalne wymagania określone w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej. Koordynator do spraw dostępności architektonicznej- Pan Wojciech Kras – tel. 13/44 917 42, e-mail:
Do budynku prowadzą schody do głównych drzwi wejściowych od strony parkingu. Przy miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych zainstalowany jest domofon i obsługa osób prowadzona jest w biurze podawczym na parterze budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduję się na parterze budynku.
Budynek nie posiada:

 • oznaczeń w alfabecie Braille’a,
 • oznaczeń kontrastowych,
 • pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia
 • windy
 • schodołazu

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku od strony parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Urzędzie przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest załatwianie spraw w Urzędzie. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawiania dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM ani sposobu komunikowania się osób głuchoniemych SKOGN.
Urząd zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Świadczenie usługi tłumaczenia jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić w Urzędzie chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Koordynator do spraw dostępności informacyjno- komunikacyjnej, Pani Izabela Jankowska-Zawada tel. 13 44 917 53, e- mail:

Wzór zgłoszenia (do pobrania) dla ułatwienia dokonywania zgłoszeń dla osób uprawnionych – pobierz

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Urząd Gminy Skołyszyn zawiadamia o tym osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem oraz wyznacza możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje inną formę realizacji uprawnień określonych we wzorze zgłoszenia. Osoba uprawniona ma również możliwość skorzystania z usług z własnego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

Tłumacz języka migowego online dostępny w Urzędzie Gminy Skołyszyn - otwórz informację video w języku migowym.

Korzystanie ze środków wspierających komunikowanie się przy załatwianiu spraw

Środki wspierające komunikowanie się to rozwiązania lub usługi umożliwiające kontakt, w szczególności poprzez:
1. Korzystanie z poczty elektronicznej oraz Elektronicznej Skrzynki Podawczej,
2. Przesyłanie faxów,
3. Stronę internetową (Biuletyn Informacji Publicznej) spełniający standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych (powiększenie czcionki)

Dodatkowe informacje

Strona będzie na bieżąco dostosowywana do wymagań prawnych. Aktualnie trwaja prace nad poprawieniem dostępności cyfrowej dokumentów PDF, odpowiednim opisem plików graficznych oraz poprawieniem kontrastu poszczególnych elementów strony. Trwają prace nad dostosowaniem dostępności do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo

 

Zarządzenie Nr 157/2020 z dn. z w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności Urzędu Gminy Skołyszyn
Zarządzenie Nr 157/2020 - pobierz *.rtf
Zarządzenie Nr 157/2020 - pobierz *.pdf

Plan działania na rzecz poprawy dostępności UG Skołyszyn na lata 2020-2021
Plan dostępności - pobierz *.docx
Plan dostępności - pobierz *.pdf