logolife.jpg

Gmina Skołyszyn podpisała umowę partnerską z Województwem Podkarpackim na realizację projektu pn. Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie - żyj i oddychaj”

Projekt realizowany jest przez Województwo Podkarpackie wraz z partnerami: Instytutem Technologii Paliw i Energii, Stowarzyszeniem „EKOSKOP”, Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszeniem na rzecz efektywności im. Prof. Krzysztofa Żmijewskiego, 61 gminami województwa podkarpackiego (w tym Gminą Skołyszyn) oraz partnerem zagranicznym Innovacne Partnerskie Centrum.

Projekt jest współfinansowany ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadania realizowane w projekcie obejmują całe Województwo Podkarpackie:

 1. Zapewnienie wsparcia doradczego mieszkańcom Gminy przy wymianie źródeł ciepła i termomodernizacji budynków.
 1. Pomoc w pozyskiwaniu środków na realizacje inwestycji z dostępnych programów pomocowych (m.in. Czyste Powietrze, STOP SMOG, Mój Prąd, Ciepłe Mieszkanie, Moje Ciepło, AGROENERGIA, ulga termomodernizacyjna).
 1. Zapewnienie wsparcia doradczego osobom ubogim energetycznie (m.in. współpraca z GOPS).
 1. Prowadzenie kontroli palenisk domowych – dostarczanie informacji na temat wymagań uchwały antysmogowej i Programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego. Informowanie o konsekwencjach łamania przepisów i rozwiązaniach możliwych do zastosowania.
 1. Prowadzenie lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych (m.in. udzielanie porad mieszkańcom podczas lokalnych wydarzeń plenerowych, spotkania z lokalnymi liderami np. straż pożarna, policja, koła gospodyń wiejskich)
 1. Identyfikacja budynków publicznych wymagających termomodernizacji i wymiany źródeł ogrzewania.

W ramach projektu w Urzędzie Gminy Skołyszyn zostało utworzone nowe stanowisko pracy - doradca ds. powietrza i energii.  Zadaniem doradcy jest m.in. wsparcie mieszkańców w wymianie wysokoemisyjnych źródeł ciepła, termomodernizacji budynków instalacji odnawialnych źródeł energii, prowadzenie lokalnych spotkań informacyjnych podnoszących świadomość mieszkańców.

Grupa docelowa:

1. Mieszkańcy Województwa Podkarpackiego, w tym Gminy Skołyszyn. Kluczowym elementem projektu jest przekonanie mieszkańców jak istotny wpływ na zdrowie i życie każdego mieszkańca mają inwestycję poprawiające jakość powietrza oraz inwestycje ograniczające skutki ubóstwa energetycznego.

2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w tym rolniczą. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza co wpłynie na zwiększenie konkurencyjności podmiotów gospodarczych i poprawę jakości produkcji w gospodarstwach rolnych zlokalizowanych na terenie Gminy.

3. Inwestorzy. Wysoki poziom zanieczyszczenia środowiska powoduje wymierne finansowo straty w działalności firm związane z kosztami wprowadzenia systemów utylizacji zanieczyszczeń czy podwyższoną absencja chorobową. Wysokie koszty energii powodują również poszukiwania przez daną grupę oszczędności (zarówno w zakresie ciepła jak i energii elektrycznej).

4. Osoby wypoczywające na terenie Gminy Skołyszyn.

Realizacja projektu poprawi stan czystości powietrza na terenie Gminy, a zatem zwiększy atrakcyjność turystyczną aglomeracji.

Cele projektu

Nadrzędnym celem projektu jest skuteczna realizacja Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Podkarpackiego, poprzez likwidację istniejących barier, wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk oraz mobilizacja dostępnych środków publicznych i prywatnych ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza

Szczegółowe cele projektu:

 • Ograniczenie skutków ubóstwa energetycznego mieszkańców Województwa podkarpackiego
 • Zapewnienie pomocy mieszkańcom przy pozyskiwaniu wsparcia finansowego na wymianę źródła ciepła i termomodernizacje budynków
 • Stworzenie i wdrożenie systemu racjonalnego zarządzania energią
 • Podniesienie poziomu świadomości mieszkańców Województwa Podkarpackiego na temat jakości powietrza i efektywności energetycznej

Efekty projektu

Realizacja projektu pozwoli na osiągniecie następujących rezultatów:

 • eliminacja ok. 262 tys. kotłów na paliwo stałe do 2026r.
 • poprawa jakości powietrza
 • redukcja emisji pyłu PM10, PM 2,5 i B(a)P
 • obniżenie ubóstwa energetycznego

Finansowanie przedsięwzięcia

Całkowita wartość budżetu projektu : 109 743 660,00 mln PLN

Finansowanie Partnera – Gminy SKOŁYSZYN

Całkowita wartość budżetu Gminy Skołyszyn: 882 459 PLN

Wysokość wkładu UE: 529 475 PLN

Wkład NFOŚiGW: 308 860 PLN

Wkład własny: 44 124 PLN