logotyp

Tytuł projektu:
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działania 4.2 Gospodarka odpadami

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Okres realizacji projektu:
27.08.2018 r.  – 31.12.2020 r.

Cel główny projektu:
Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie ryzyka zanieczyszczeń środowiska odpadami poprzez budowę Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych
w Skołyszynie.

Cele szczegółowe projektu:

 • Uporządkowanie Gospodarki Odpadów Komunalnych na terenie gminy,
 • Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego m.in. nielegalnym zrzutem oraz spalaniem odpadów,
 • Zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki odpadów oraz ich przetwarzanie zgodnie z wymogami polskich i unijnych przepisów w tym zakresie,
 • Ochrona zdrowia mieszkańców przed negatywnym wpływem niewłaściwej gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi,
 • Wzrost poziomu recyklingu, a także odzysku odpadów zbieranych selektywnie,
 • Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców,
 • Poprawa warunków zamieszkania i prowadzenia działalności w gminie,
 • Poprawa wizerunku gminy.

Zakres rzeczowy projektu:

 • Prace budowlane związane z budową Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie,
 • Kampania informacyjno – edukacyjna z zakresu gospodarowania odpadami, 
 • Zakup pojemników na następujące frakcje odpadów: baterie, akumulatory, odpady niebezpieczne, chemikalia, papier, szkło, plastik, leki, gruz, popiół, sprzęt elektroniczny.

Finansowanie przedsięwzięcia:

Wartość projektu ogółem: 1 261 602,81 zł
Dofinansowanie projektu  z UE: 709 364,85 zł
Wkład własny: 552 237,96 zł 

Tablica
Tablica
Previous Next Play Pause