logotyp

Tytuł projektu:
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działania 4.2 Gospodarka odpadami

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Okres realizacji projektu:
27.08.2018 r.  – 31.12.2020 r.

Cel główny projektu:
Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie ryzyka zanieczyszczeń środowiska odpadami poprzez budowę Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych
w Skołyszynie.

Cele szczegółowe projektu:

  • Uporządkowanie Gospodarki Odpadów Komunalnych na terenie gminy,
  • Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego m.in. nielegalnym zrzutem oraz spalaniem odpadów,
  • Zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki odpadów oraz ich przetwarzanie zgodnie z wymogami polskich i unijnych przepisów w tym zakresie,
  • Ochrona zdrowia mieszkańców przed negatywnym wpływem niewłaściwej gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi,
  • Wzrost poziomu recyklingu, a także odzysku odpadów zbieranych selektywnie,
  • Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców,
  • Poprawa warunków zamieszkania i prowadzenia działalności w gminie,
  • Poprawa wizerunku gminy.

Zakres rzeczowy projektu:

  • Prace budowlane związane z budową Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie,
  • Kampania informacyjno – edukacyjna z zakresu gospodarowania odpadami, 
Tablica
Tablica
Previous Next Play Pause