logo flagi

Tytuł projektu:
„Remont drogi gminnej Nr 113687R Ryczak w km 1 +250 – 1+626 w miejscowości Święcany”

Projekt jest dofinansowany ze środków dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Okres realizacji projektu:
07.12.2020 r. – 27.12.2020 r.

Cel projektu
Odbudowa infrastruktury drogowej zniszczonej podczas ulewnych deszczy oraz powodzi w Gminie Skołyszyn.

Planowane efekty
Wyremontowana droga gminna Nr 113687R Ryczak w km 1 +250 – 1+626 w miejscowości Święcany.

Finansowanie przedsięwzięcia:
Wartość projektu ogółem: 94 324,57 zł
Dofinansowanie projektu:75 459,00 zł
Wkład własny: 18 865,57 zł