Dotacja na wykonanie przyłączy wodociągowych
Mieszkańcy Gminy Skołyszyn budujący przyłącze wodociągowe, mogą ubiegać się o dotację do 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów (faktury/rachunki), jednak nie więcej niż 2 tys. złotych. Ustala się na potrzeby uchwały, że maksymalną stawką za wybudowanie przyłącza wodnego jest kwota 200 zł  brutto za 1mb przyłącza. W przypadku poniesienia przez Wnioskodawcę kosztów budowy przyłącza w wysokości wyższej niż maksymalna stawka, kwota dotacji obliczona zostanie przy uwzględnieniu stawki maksymalnej tj. 200 zł brutto. W przypadku poniesienia przez wnioskodawcę kosztów budowy przyłącza w wysokości niższej niż maksymalna stawka, dotacja obliczona zostanie na podstawie faktycznych kosztów budowy przyłącza brutto.

1. Od czego zacząć?
Wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymienionymi w nim załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie, pok. nr 26.
Opłata skarbowa: zwolnione z opłaty skarbowej


2. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie
38-242 Skołyszyn 12 , pok. nr 26, tel. (0-13) 4491733 lub 32 lub 49


3. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, z zachowaniem następujących zasad:
Wnioski rozpatrywane będą przez Wójta Gminy Skołyszyn w kolejności ich złożenia. Weryfikacja prowadzona będzie do wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie Gminy w danym roku na ten cel. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku pojawienia się dodatkowych środków lub w przypadku rezygnacji z wykonywanych inwestycji przez Dotujących.
Jeżeli nieruchomość posiada więcej niż jedna osoba wykazująca tytuł prawny do tej nieruchomości, wniosek o dofinansowanie, dla swej skuteczności, musi zostać podpisany przez wszystkie te osoby lub ich prawidłowo umocowanych pełnomocników
Stan prawny nieruchomości, która została podłączona do sieci wodociągowej musi być w pełni uregulowany przed przystąpieniem do starania się o dotację, a budynek ujawniony w ewidencji gruntów i budynków (katastrze).
Na podstawie złożonych kompletnych wniosków niezwłocznie zawierane są umowy dotacyjne.
Dotacje wypłacane są przelewem na wskazane przez Beneficjenta konto bankowe w terminie 30 dni od dnia dokonania  pozytywnej weryfikacji wniosku o rozliczenie i przekazanie dotacji udzielonej z budżetu  Gminy Skołyszyn na budowę przyłącza do sieci wodociągowej.


4. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:
Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXVI/229/21  Rady Gminy Skołyszyn z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ustalenia  zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Skołyszyn  na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci wodociągowej.
Wzór wniosku do pobrania: Osobiście w uzgodnionym terminie w siedzibie GZGK w Skołyszynie pok.26 lub na stronie internetowej Gminy Skołyszyn w zakładce przyłącz do sieci wodociągowej.
Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. wniosek o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza wodociągowego do sieci  wodociągowej,
  warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej wydane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie wraz z załącznikiem graficznym – jeżeli stanowi załącznik do warunków technicznych,
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, o którym mowa w uchwale, dokumenty wynikające ze stosunków własnościowych, reprezentacji, inne dokumenty, odebrany z wynikiem pozytywnym protokół branżowego odbioru technicznego przyłącza wraz z załącznikami,
 3. umowa z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym na dostawę wody,
 4. komplet rachunków lub faktur VAT wystawionych na wnioskodawcę, które obejmują koszty wybudowania przyłącza wodociągowego,
 5. Potwierdzenia dokonania zapłaty należności za wykonane przyłącze wodociągowe,
 6. Geodezyjnego pomiaru powykonawczego,
 7. Protokołu bezusterkowego odbioru końcowego wybudowanego przyłącza sporządzonego przez wykonawcę z udziałem Dotowanego,
 8. Protokołu odbioru wykonanego przyłącza wodociągowego zgodnie z warunkami określonymi przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie potwierdzonego przez przedstawicieli Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie.
 9. Rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy dotacji: Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, zostanie on dokładnie przeanalizowany i sprawdzony przez Komisję. O wynikach oceny wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie i zaproszony do podpisania umowy.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ:

Dotacja może zostać przyznana wyłącznie na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza do sieci wodociągowej w nieruchomości, stanowiącej miejsce realizacji dotowanego przedsięwzięcia, która zlokalizowana jest w granicach administracyjnych Gminy Skołyszyn.

Wnioskodawca prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa oprócz powyższych załączników zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie dotacji celowej:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie