UCHWAŁA NR XXXVI/229/21
RADY GMINY SKOŁYSZYN

z dnia 1 marca 2021 roku

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Skołyszyn na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci wodociągowej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 403 ust. 2-5 i art. 400a ust. 1 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) Rada Gminy Skołyszyn uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Skołyszyn, osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych do nieruchomości położonych na terenie Gminy Skołyszyn, wyłącznie w odniesieniu do budynków i lokali mieszkalnych, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 2. Tryb postępowania oraz zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie  poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy wodociągowych do sieci wodociągowej, określa załącznik do niniejszej uchwały pn.: „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Skołyszyn na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci wodociągowej”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skołyszyn

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik
   do Uchwały Nr XXXVI/229/21
Rady Gminy Skołyszyn
z dnia 1 marca 2021 roku

Regulamin udzielania dotacji celowej

ze środków budżetu Gminy Skołyszyn na dofinansowanie

kosztów budowy przyłączy do sieci wodociągowej

 

§ 1. 1. Regulamin określa tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej ze środków budżetu Gminy Skołyszyn na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, położonych w Gminie Skołyszyn.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą wyłącznie osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w odniesieniu do budynków i lokali mieszkalnych, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin,
 2. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)
 3. Dotacji celowej – zwanej dalej „dotacją” rozumie się przez to dofinansowanie części kosztów związanych z inwestycją polegającą na budowie przyłącza wodociągowego na terenie Gminy Skołyszyn,
 4. Przyłączu wodociągowym – rozumie się przez to przyłącze wodociągowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
 5. Budynku – rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w art. 3 pkt 2a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.),
 6. Dotowanym –  rozumie się przez to osobę fizyczną, która złożyła wniosek oraz pozytywnie przeszła etap weryfikacji, posiadającej tytuł prawny z którego wynika prawo do dysponowania  budynkiem zlokalizowanym na terenie Gminy Skołyszyn, do którego realizowana będzie inwestycja związana z budową przyłącza wodociągowego,
 7. Dotującym – rozumie się przez to Gminę Skołyszyn,
 8. Umowie o udzielenie dotacji – rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Dotowanym, a Dotującym, mającą na celu określenie warunków przyznania oraz sposobu udzielenia dotacji,
 9. Tytule prawnym – należy przez to rozumieć prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd.

§ 3. 1. Osoba ubiegając się o uzyskanie dotacji (Dotowany) składa do Dotującego pisemny wniosek zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.

2. Osoba ubiegająca się o uzyskanie dotacji zobowiązana jest dołączyć do wniosku następujące dokumenty: oświadczenie, że posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której realizowane będzie zadanie objęte wnioskiem wraz ze wskazaniem rodzaju tego tytułu, numeru działki i obrębu geodezyjnego.

3. Jeżeli nieruchomość posiada więcej niż jedna osoba wykazująca tytuł prawny do tej nieruchomości, wniosek o dofinansowanie, dla swej skuteczności, musi zostać podpisany przez wszystkie te osoby lub ich prawidłowo umocowanych pełnomocników

4. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, osoba ubiegająca się o udzielenie dotacji zostanie wezwana do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Wnioski nieuzupełnione w terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

5. Pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie podstawą do podpisania umowy o udzielenie dotacji.

6. Informacje o pozytywnym (bądź negatywnym) rozpatrzeniu wniosku oraz  o terminie podpisania umowy o udzielenie dotacji będą przekazywane w formie pisemnej.

7. Wnioski rozpatrywane będą przez Wójta Gminy Skołyszyn w kolejności ich złożenia. Weryfikacja prowadzona będzie do wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie Gminy w danym roku na ten cel. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku pojawienia się dodatkowych środków lub w przypadku rezygnacji z wykonywanych inwestycji przez Dotujących.

8. Wnioski nierozpatrzone w danym roku budżetowym będą rozpatrywane w następnym roku budżetowym.

9. Dotacja nie będzie przyznawana na budowę przyłącza wodociągowego, które zostało wykonane przed pozytywnym rozpatrzeniem wniosku i podpisaniem umowy o udzielenie dotacji.

10. Dotacją mogą być objęte tylko inwestycje określone w umowie o udzielenie dotacji, zawartej po wejściu w życie niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Z Dotowanym zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji, która będzie określała wzajemne obowiązki i zobowiązania oraz wysokość udzielonej dotacji celowej. Wzór umowy, o której mowa w zadaniu poprzednim stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Ilość środków przeznaczonych na dotacje będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

3. Dotowany może uzyskać dotację na realizację przedsięwzięcia  w wysokości 50 % udokumentowanych poniesionych kosztów na budowę przyłącza wodociągowego, lecz nie więcej niż  2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), przy czym cena za 1 mb przyłącza łącznie z wbudowanymi materiałami nie może przekroczyć kwoty 200 zł brutto/mb przyłącza wodociągowego.

4. Do wniosku o wypłatę dotacji celowej Dotowany przedłoży dokumentację potwierdzającą poniesienie wydatków na wykonanie przyłącza wodociągowego, dokumentację potwierdzającą ich wykonanie zgodnie z warunkami określonymi przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie oraz potwierdzającymi dokonanie odbioru wykonanego przyłącza przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie.

5. Dotacja do budowy przyłącza wodociągowego przysługuje jednorazowo dla jednego Dotowanego. Oznacza to, że każdy Dotowany może się ubiegać o przyznanie dotacji jedynie do jednego budynku mieszkalnego na terenie Gminy Skołyszyn.

6. Dotacji podlegają jedynie koszty kwalifikowane tj. koszty faktyczne poniesione przez Dotowanego na budowę przyłącza wodociągowego, potwierdzone rachunkami bądź fakturami wystawionymi na Dotowanego.

7. Podpisanie umowy o udzielenie dotacji nastąpi po wydaniu warunków wykonania przyłącza wodociągowego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie.

8. Dotowany zobowiązany jest wykonać przyłącze wodociągowe do sieci zgodnie z warunkami określonymi przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie.

§ 5. 1. Przekazanie przyznanych środków dotacji nastąpi po wykonaniu przyłącza wodociągowego, na pisemny wniosek Dotowanego o rozliczenie i przekazanie dotacji, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

2. Podstawą wypłaty środków z dotacji na wykonanie przyłącza wodociągowego jest, łącznie:

 • 1) Zawarcie umowy o udzielenie dotacji, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
 • 2) Wystąpienie do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie o wydanie warunków wykonania przyłącza wodociągowego,
 • 3) Przedłożenie prawidłowych pod względem formalnoprawnym i kompletnych dokumentów potwierdzających wykonanie przyłącza wodociągowego, tj.:
  1. a) Imiennego dowodu zakupu materiałów lub ich zakupu z montażem (rachunek lub faktura VAT) wystawionych przez wykonawcę w/w robót,
  2. b) Potwierdzenia dokonania zapłaty należności za wykonane przyłącze wodociągowe,
  3. c) Geodezyjnego pomiaru powykonawczego,
  4. d) Protokołu bezusterkowego odbioru końcowego wybudowanego przyłącza sporządzonego przez wykonawcę z udziałem Dotowanego,
  5. e) Protokołu odbioru wykonanego przyłącza wodociągowego zgodnie z warunkami określonymi przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie potwierdzonego przez przedstawicieli Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie,
  6. f) Kopii umowy z właściwym podmiotem (zarządcą sieci wodociągowej) na dostarczanie wody z gminnej sieci wodociągowej.
  7. Przez należności za wykonane przyłącze wodociągowe rozumie się poniesione rzeczywiste koszty związane z budową przyłącza wodociągowego wraz z podatkiem VAT, tj. koszty:
  8. a) opracowania dokumentacji projektowej,
  9. b) zakupu materiałów,
  10. c) robót budowlano-montażowych,
  11. d) obsługi geodezyjnej.
  12. W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć Dotującemu do wglądu oryginały tych dokumentów w celu uwierzytelnienia kopii.

5. Złożone dokumenty podlegać będą weryfikacji przez Urząd Gminy Skołyszyn pod kątem spełnienia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie. Pozytywna weryfikacja wniosku, zatwierdzona przez Wójta Gminy Skołyszyn, będzie stanowić podstawę do wypłaty środków z dotacji na wskazany w umowie dotacji rachunek bankowy Dotowanego. Środki te zostaną wypłacone w terminie 30 dni od dnia dokonania pozytywnej weryfikacji wniosku.

6. Kwota stanowiąca koszt budowy przyłącza wodociągowego (udział własny wnioskodawcy) nie może pochodzić z innych środków publicznych (krajowych lub zagranicznych).

7. Warunkiem wypłaty dotacji jest wykonanie przyłącza wodociągowego zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) także ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.).

8. Rozliczenie dotacji z tytułu dofinansowania kosztów polegających na budowie przyłączy wodociągowych następuje na podstawie protokołu rozliczenia dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, sporządzonego po przekazaniu dotacji na konto bankowe Dotowanego.

9. Dotacja podlega zwrotowi w przypadkach określonych w art. 251-252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

10. Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych:

 • 1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;
 • 2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
 • 3) niewykorzystana w całości lub części;

podlega zwrotowi do budżetu Gminy Skołyszyn w terminie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305).