Pod koniec roku 2020 wykonane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w miejscowości Bączal Górny”. Remont blisko 1,3 km drogi obejmował m.in. likwidację przełomów z wykonaniem warstwy żwirowej, warstwy tłuczniowej i profilowaniem masą bitumiczną, przebudowa przepustów na zjazdach, uzupełnienie nawierzchni tłuczniowej na zjazdach, odmulenie rowów oraz położenie nowej nawierzchni bitumicznej.

Całkowity koszt remontu wyniósł 632 407,61 złotych. Inwestycja została zrealizowana ze środków przyznanych przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, w  kwocie 482 204,00 złotych oraz środków własnych Powiatu Jasielskiego, które wyniosły 130 203,61 złotych i dotacji celowej z budżetu Gminy Skołyszyn w kwocie 20 000,00 złotych. Wykonawca STRABAG Sp. z.o.o.