logotyp

Na terenie Gminy Skołyszyn funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie powstał w ramach projektu pn. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie”, realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami RPO WP 2014-2020. Na jego realizację Gmina Skołyszyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 709 364,85 zł.

PSZOK - Punkt Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, w którym Mieszkańcy Gminy Skołyszyn w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

PSZOK zlokalizowany będzie pod adresem: Skołyszyn 323 a.

Obowiązek posiadania PSZOK na terenie gminy reguluje Ustawa z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm. ).

PSZOK jest czynny w każdy wtorek od 9:00 do 17:00 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

W PSZOK w sposób selektywny są zbierane następujące rodzaje i frakcje odpadów komunalnych, po telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru odpadów oraz zweryfikowaniu możliwości magazynowych PSZOK:

 • 1) odpady niebezpieczne,
 • 2) papier i makulatura(w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury),
 • 3) szkło ( w tym szkło bezbarwne i kolorowe, odpady opakowaniowe ze szkła),
 • 4) tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych),
 • 5) metal ( w tym odpady opakowaniowe z metali),
 • 6) tekstylia,
 • 7) przeterminowane leki i chemikalia,
 • 8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • 9) zużyte baterie i akumulatory,
 • 10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • 11) odpady wielkogabarytowe (np. meble),
 • 12) odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • 13) zużyte opony,
 • 14) odpady zielone pochodzące z prac wykonywanych we własnym zakresie, z ogrodów przydomowych, w tym: trawa, liście, gałęzie z przycinania drzew i krzewów, wyłącznie w postaci zrębek o wielkości nieprzekraczającej 50 cm, części roślin, przy czym nie mogą one zawierać resztek jedzenia, ziemi i kamieni,
 • 15) popiół paleniskowy,
 • 16) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • 17) odzież.

Do PSZOK w Skołyszynie nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 • 2) wełna szklana oraz odpady zawierające azbest,
 • 3) odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne – szczególnie dostarczane w dużych ilościach,
 • 4) odpady od przedsiębiorców, odpady poprodukcyjne - ilość i rodzaj dostarczanych odpadów nie może wskazywać, że pochodzą one                                    z działalności gospodarczej ani świadczyć o likwidacji takiej działalności,
 • 5) odpady budowlane zmieszane z innymi frakcjami odpadów (np. z folią, drewnem, puszkami po chemikaliach, szkłem itp.), odpady budowlane zawierające papę, smołę, wełnę mineralną, wełnę szklaną, ondulinę,
 • 6) odpady budowlane z budowy, remontów, demontaży wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
 • 7) sprzęt budowlany,
 • 8) odpady niebezpieczne bez wiarygodnej identyfikacji,
 • 9) odpady w nieszczelnych lub cieknących opakowaniach,
 • 10) odpady z działalności rolniczej tj. opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach mineralnych, olejach i smarach, folia kiszonkarska, siatka i sznurek do owijania balotów,
 • 11) odpady niezidentyfikowane,
 • 12) części samochodowe,
 • 13) gaśnice i butle gazowe,
 • 14) opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 • 15) odpady medyczne i weterynaryjne.

Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK są zawarte w Regulaminie. 

1
1
2
2
Previous Next Play Pause