Nowa strona 1

 Skołyszyn, 29.04.2022 r.

BP.VI.o.6232.2.2022

I N F O R M A C J A za 2021 rok

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 888 z późn.zm.)

1. Dane podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skołyszyn w 2021 roku: 

· Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Jerzy Kotulak, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło, tel. 609 903 310,

· Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno, tel. 730 315

2. Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skołyszyn niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: 

Odpady niesegregowane (zmieszane) były zagospodarowane: 

  • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki w Wolicy, woj. podkarpackie,

· Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Bioodpady stanowiące odpady komunalne:

· Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - Kompostownia osadów i biokomponentów KOMWITA w Leżajsku, woj. podkarpackie.

Pozostałość z sortowania odpadów komunalnych przeznaczono do składowania: 

  • Składowisko Średnie Wielkie, gmina Zagórz, woj. podkarpackie.
  • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Stare Miasto-Park Sp. z o.o., gmina Leżajsk, woj. podkarpackie
  • Składowisko Odpadów Pocieszka, gmina Staszów, woj. świętokrzyskie
  • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne COFINCO Poland Sp. z o.o., gmina Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie.

3. Informacja o osiągniętym przez Gminę Skołyszyn oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w 2021 r. wymaganym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej "poziomem składowania", oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniach przekazanych przez przedsiębiorców odbierających i zagospodarowujących odpady komunalne z terenu Gminy Skołyszyn uwzględniając stosowne rozporządzenia, dokonano wyliczenia osiągniętych poziomów, które wyniosły w 2021 r.:

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych - 30,77 %
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0.80 %
  • poziom składowania - 4,85 %

Poziom podmiotu odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości na terenie Gminy Skołyszyn- 27,57 %

4.Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK): 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Skołyszyn 323 a, ( tel. 508 681 748)

PSZOK czynny jest w każdy wtorek od 9-17 (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy).

W PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne: zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne, chemikalia, papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, przeterminowane leki, odpady budowlane i rozbiórkowe, popiół paleniskowy, odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież i tekstylia, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest prowadzony samodzielnie przez Gminę Skołyszyn.

5. Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: 
Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Jerzy Kotulak, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło, tel. 609 903 310 (odpady zbierane w PSZOK)

6. Punkty zbierania odpadów folii, sznurka i opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

W związku z obowiązującymi przepisami prawa, odpadów folii rolniczej, sznurka oraz opon powstających w skutek prowadzenia działalności rolniczej, nie można zakwalifikować do grupy odpadów komunalnych, dlatego w/w odpady przyjmowane są odpłatnie. Cennik przyjęcia poszczególnych grup odpadów dostępny jest bezpośrednio u podmiotu odbierającego.

 Na terenie Gminy Skołyszyn brak jest punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających z gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

Punkty, w których zbierane są odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych ( są to przykładowe firmy i osoby prowadzące działalność rolniczą mogą wybrać inny podmiot):

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

P.H.P.U. ZAGRODA Sp. z o.o.

ul. 1-go Maja 38B,
38-100 Strzyżów

folia odpadowa, sznurek, opony rolnicze

17 276 16 64

MAREK CZARNECKI FOLPAP

ul. Fryderyka Chopina 33, 38-300 Gorlice.

folia odpadowa, sznurek

604-409-118

Informację udostępniono na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Skołyszyn na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn.zm.)