W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

W związku z planowanym spisem rolnym ogłaszamy nabór na rachmistrzów terenowych.

Zadaniem rachmistrzów terenowych będzie przeprowadzenie wywiadu bezpośredniego i telefonicznego w gospodarstwach rolnych na terenie wyznaczonego obszaru gminy.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

  1. Pełnoletnich
  2. Zamieszkałych na terenie danej gminy
  3. Posiadających co najmniej średnie wykształcenie
  4. Posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie
  5. Które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nabór Kandydatów na rachmistrzów odbywa się od 15 czerwca 2020 r do 08 lipca 2020 r.

Osoby chętne do wzięcia udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 powinny złożyć kwestionariusz w zamkniętej kopercie w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Nabór na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia PSR 2020” w wyznaczonym terminie do 8 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Skołyszyn.

Dokumenty niekompletne lub dostarczone do Urzędu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.

nabór 1 2020


 KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

kwestionariusz1

kwestionariusz2

Kwestionariusz w wesji edytowalnej -