Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych w Gminie Skołyszyn w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020

Znak sprawy: GPIR.271.2.34.2018                                                                                   Skołyszyn, 19.06.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych w Gminie Skołyszyn w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020

 

 

Projekt pn. „Nowa jakość kształcenia w Gminie Skołyszyn”   

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. 

Działanie: 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego.    

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie   kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia
19 lipca 2017 r. wydane przez Ministerstwo Rozwoju. 

 

 Zatwierdzono w dniu: 20.06.2018 r.

 

        Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

 

 

1.         NAZWA (firma) oraz adres Zamawiającego

GMINA SKOŁYSZYN

       Skołyszyn 12

 38-242 Skołyszyn

       tel.: 13 4491 062-64, faks:13 4491 062-64.

       strona internetowa: www.bip.skolyszyn.pl  

2.         SŁOWNICZEK

Ilekroć w niniejszym zapytaniu jest mowa o:

2.1.       Najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę z najniższą ceną.

2.2.       Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

2.3.       Zamawiającym – należy przez to rozumieć Gminę Skołyszyn. 

3.         Opis przedmiotu zamówienia

3.1.       Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych w Gminie Skołyszyn, tj. Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym, Szkoły Podstawowej w Święcanach, Szkoły Podstawowej w Jabłonicy, Szkoły Podstawowej
w Harklowej, Szkoły Podstawowej Przysiekach, Szkoły Podstawowej w Kunowej, Szkoły Podstawowej w Skołyszynie, Szkoły Podstawowej w Lisowie, w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Gminie Skołyszyn” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zadanie obejmuje łącznie szkolenie dla ok. 436 nauczycieli i 1220 uczniów.

Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania częściowe. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedno lub więcej zadań częściowych:

 

Zadanie częściowe Nr 1.

 

Szkolenie dotyczące prowadzenia zajęć z przedmiotów przyrodniczych metodą eksperymentu w ramach programu wspierania szkół w zakresie zwiększenia udziału zajęć realizowanych metodą eksperymentu w procesie kształcenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Zadanie częściowe Nr 2.

 

Szkolenie dotyczące programowania w ramach programu wspierania szkół w zakresie rozwoju kompetencji uczniów i uczennic w zakresie programowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Zadanie częściowe Nr 3.

 

Szkolenie dotyczące nauczania gry w szachy w ramach programu wspierania szkół w zakresie rozwoju kompetencji uczniów i uczennic w zakresie programowania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Zadanie częściowe Nr 4.

 

Szkolenie dotyczące  wykorzystania technologii  TIK w kształceniu z matematyki, przyrody, języków obcych, informatyki, przedmiotów humanistycznych oraz przedmiotów artystycznych w ramach programu wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych nauczycieli i uczniów oraz zwiększania udziału TIK w procesie kształcenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Zadanie częściowe Nr 5.

 

Szkolenie dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego zagrożeń w ramach program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych nauczycieli i uczniów oraz zwiększania udziału TIK w procesie kształcenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Zadanie częściowe Nr 6.

 

Szkolenie dotyczące podnoszenia kompetencji społeczno – emocjonalnych uczniów

w ramach programu wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji społeczno – emocjonalnych uczniów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

 

80 00 00 00-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

3.2.       Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

3.3.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.          Termin i MIEJSCE wykonania zamówienia

4.1.      Termin realizacji zamówienia:  

Termin realizacji szkoleń dla poszczególnych zadań częściowych został określony
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

4.2.       Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Skołyszyn (ostateczne miejsce realizacji zajęć Zamawiający przedstawi Wykonawcy najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem zajęć na bieżące 4 tygodnie. Sale zostaną Wykonawcy udostępnione nieodpłatnie).

5.         Warunki udziału w postępowaniu oraz Przesłanki wykluczenia z Udziału w postępowaniu.

5.1.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunek dotyczący dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

Zadanie częściowe Nr 1. Szkolenie dotyczące prowadzenia zajęć z przedmiotów przyrodniczych metodą eksperymentu.

 

Wymagania stawiane trenerom:

 

Trener prowadzący szkolenie musi posiadać łącznie:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie, 
 2. Minimum 2 – letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotów przyrodniczych w tym metodą eksperymentalną lub minimum 50 godzin przeprowadzonych szkoleń, których zakres tematyczny jest zgodny z tematyką realizowanego szkolenia, tj. prowadzeniu zajęć z przedmiotów przyrodniczych, w tym metodą eksperymentalną. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 6.1 tabela ppkt 1, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

           Zadanie częściowe Nr 2. Szkolenie dotyczące programowania.

Wymagania stawiane trenerom:

 

Trener prowadzący szkolenie musi posiadać łącznie:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie, 
 2. Minimum 2 – letnie doświadczenie w zakresie nauki programowania dla dzieci
  i młodzieży lub minimum 50 godzin przeprowadzonych szkoleń w zakresie nauki programowania dla dzieci i młodzieży.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 6.1 tabela ppkt 1, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

          

            Zadanie częściowe Nr 3. Szkolenie dotyczące nauczania gry w szachy.

Wymagania stawiane trenerom:

 

Trener prowadzący szkolenie musi posiadać łącznie:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie, 
 2. Minimum 2 – letnie doświadczenie w dziedzinie/zawodzie obejmującej tematykę szkolenia (gra w szachy) lub minimum 40 godzin przeprowadzonych szkoleń, których zakres tematyczny jest zgodny z tematyką realizowanego szkolenia, tj. nauczania gry w szachy.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 6.1 tabela ppkt 1, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

Zadanie częściowe Nr 4. Szkolenie dotyczące wykorzystania technologii  TIK
w kształceniu z matematyki, przyrody, języków obcych,
informatyki, przedmiotów humanistycznych oraz przedmiotów artystycznych.

 

Wymagania stawiane trenerom:

 

Trener prowadzący szkolenie musi posiadać łącznie:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie,
 2. Minimum 2 – letnie doświadczenie zawodowe w wykorzystaniu technologii TIK
  w kształceniu dzieci i młodzieży lub minimum 50 godzin przeprowadzonych szkoleń, których zakres tematyczny jest zgodny z tematyką realizowanego szkolenia tj. wykorzystanie technologii  TIK w kształceniu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 6.1 tabela ppkt 1, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

Zadanie częściowe Nr 5. Szkolenie dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
i wynikających z tego zagrożeń.

 

Wymagania stawiane trenerom:

 

Trener prowadzący szkolenie musi posiadać łącznie:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie, 
 2. Minimum 2 – letnie doświadczenie w dziedzinie/ zawodzie obejmującej  tematykę szkolenia tj. bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni lub minimum 50 godzin przeprowadzonych szkoleń, których zakres tematyczny jest zgodny z tematyką realizowanego szkolenia tj. bezpieczeństwo cyberprzestrzeni. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 6.1 tabela ppkt 1, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

Zadanie częściowe Nr 6. Szkolenie dotyczące podnoszenia kompetencji społeczno – emocjonalnych uczniów.

 

Wymagania stawiane trenerom:

 

Trener prowadzący szkolenie musi posiadać łącznie:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie, 
 2. Minimum 2 – letnie doświadczenie w dziedzinie/ zawodzie obejmującej  tematykę szkolenia tj. podnoszenie kompetencji społeczno – emocjonalnych uczniów lub  minimum 40 godzin przeprowadzonych szkoleń, których zakres tematyczny jest zgodny z tematyką realizowanego szkolenia tj. podnoszenie kompetencji społeczno – emocjonalnych uczniów. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 6.1 tabela ppkt 1, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

Wykonawca który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu dla zadań częściowych 1-6  zostanie wykluczony z postępowania.

6.         Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu WYKAZANIA spełniania warunków udziału w postępowaniu i BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z PostępowaniA oraz innych wymaganych dokumentów

6.1.       W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach
o których mowa w pkt 5. należy przedłożyć:

 

Lp.

Wymagany dokument

1

Wykaz osób

 

Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego.

 

Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Forma dokumentu: oryginał

 

 

6.2.       Inne wymagane dokumenty:

Lp.

Wymagany dokument

1

Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  

2

Pełnomocnictwo

Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza , jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.:

-        wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. umowy spółki nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji;

-        wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.

 

6.3.       W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

6.4.       Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum). Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz za zobowiązania wynikające z rękojmi i gwarancji.

6.5.       Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego.

 
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie,  wykonawcy ustanowią pełnomocnika (Lidera Konsorcjum) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do  przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.6.       Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7.            Opis sposobu przygotowywania ofert

7.1.       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2.       Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

7.3.       Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

7.4.       Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

7.5.       Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż będą one zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje.

7.6.       Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

7.7.       Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

7.8.       Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego
i oznakować w następujący sposób: „Oferta na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Skołyszyn w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020. Nie otwierać przed godz. 10:00 dnia 29.06.2018 r.” (na kopercie należy podać dane Wykonawcy (nazwa, adres, telefon, adres e-mail).

7.9   Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne (lub pocztą elektroniczną) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 7.8 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

8.         Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

8.1.           Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Skołyszynie,
38-242 Skołyszyn 12, sekretariat (I piętro) do dnia 29.06.2018 r. do godz. 10:00.

8.2.           Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę bez otwierania.

8.3.           Otwarcia i oceny złożonych ofert dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Skołyszyn.

8.4.           Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

9.         Opis sposobu obliczenia ceny

9.1.       Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym cenę ryczałtową za wykonanie usługi szkoleniowej w całym okresie obowiązywania umowy (Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie  przedstawić kalkulacje ceną za świadczoną usługę w rozbiciu na lata 2018-2020).

9.2.       Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należnej, zgodnej ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

9.3.       W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1830) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

9.4.       Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

9.5.       Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski).

9.6.       Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr. pomija się,
a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

9.7.       Podmiot zagraniczny w formularzu cenowym wpisuje tylko cenę netto.

9.8.       Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

10.     Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

10.1.       Zamawiający będzie oceniał oferty złożone na zadanie 1-6 (odrębnie dla każdej części) według następujących kryteriów:

 

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

100 %

10.2.       Punkty przyznawane za podane w pkt 10.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium

Wzór

1

Cena

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga%

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof -  cena podana w ofercie

 

10.3.   Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną dla poszczególnej części zamówienia.

11.     istotne postanowienia umowy

11.1.   Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

11.2.   Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na oświadczenie zawarte w formularzu oferty, w którym oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami umowy
i w przypadku wybrania jego oferty jest gotów do podpisania umowy na podanych przez Zamawiającego warunkach, po dostosowaniu treści umowy do szczegółowego zakresu każdego z zadań.

11.3.   Wykonawca wraz z podpisanie umowę na realizację szkoleń zobowiązany będzie do podpisania umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

12.     Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

12.1.   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

12.2.   Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

12.3.   Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał zapytania ofertowego, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli zapytanie jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

12.4.   W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe, a jeżeli zapytanie jest udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza je także na tej stronie.

12.5.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, 
w języku polskim.

12.6.   W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

12.7.   Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

12.8.   Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Grzegorz Szański, e-mail: przetargi@skolyszyn.pl  tel. 13 4491751 oraz Justyna Furmankiewicz, tel. 13 4491755.

12.9.   Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem: https://www.bip.skolyszyn.pl/ zakładka „Zamówienia do 30 tys. euro 2018 r.” oraz https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

12.10.    Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy:

a)       nie złożono żadnej oferty

b)       cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

c)       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego

d)      postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą uzyskanie dofinansowania na realizację zamówienia z budżetu Unii Europejskiej.

e)       środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

f)        jeżeli wykonawca/wykonawcy biorący udział w postępowaniu wpłynęli na jego wyniki w sposób sprzeczny z prawem lub wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju.     

13.     KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1)        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Skołyszyn z siedzibą 38-242 Skołyszyn 12.

2)        Administrator – Wójt Gminy Skołyszyn wyznaczył inspektora ochrony danych
z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: iod@skolyszyn.pl .

3)        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych w Gminie Skołyszyn w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020 o numerze referencyjnym GPIR.271.2.34.2018,  prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności na podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju.

4)        w związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Skołyszyn przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Urząd Gminy Skołyszyn .

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6)        W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7)        posiada Pani/Pan:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8)        Nie przysługuje Pani/Panu:

−        w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−        prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−        na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Załączniki:

1)       Wzór formularza oferty

2)       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3)       Wykaz osób

4)       Wzór umowy

5)       Umowy o przetwarzanie powierzonych danych osobowych

6)       Zapytanie ofertowe

 

 

 

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi