Zapytanie ofertowe „Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach Programu „Aktywna tablica”

                                          ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach Programu „Aktywna tablica”.

 

Zakres zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego kompletnych, fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych (tablice interaktywne, monitory) w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

  1. Wykaz pomocy dydaktycznych objętych zamówieniem dla poszczególnych jednostek:

1)    SZKOŁA PODSTAWOWA W LISOWIE Lisów 76 38-242 Skołyszyn - Stół multimedialny przewoźny myBoard LED 55” z Androidem + OPS statyw – 1 kpl.

2)    SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĘCANACH Święcany 529 38-242 Skołyszyn – Monitor interaktywny myBoard LED 65” z Androidem – 2 kpl.

3)    SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄCZALU DOLNYM Bączal Dolny 101 38-242 Skołyszyn – Monitor interaktywny myBoard LED 65” z Androidem – 2 kpl.

4)    SZKOŁA PODSTAWOWA W SKOŁYSZYNIE 38-242 Skołyszyn 222 – Monitor interaktywny myBoard LED 65” z Androidem – 2 kpl.

  1. 1. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć na własny koszt do poszczególnych szkół, według powyższego zestawienia.
  2. 2. Wykonawca będzie również zobowiązany do uruchomienia, instalacji oraz zintegrowania zakupionego sprzętu i oprogramowania z infrastrukturą szkolną w każdej w/w szkole, a także do przeszkolenia wskazanych pracowników szkoły z obsługi sprzętu.
  3. 3. Szczegółową specyfikację techniczną i minimalne parametry sprzętu zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
  4. 4. Wszystkie zakupione pomoce dydaktyczne danego rodzaju muszą pochodzić od jednego producenta, posiadać deklarację CE oraz certyfikat ISO 9001 dla producenta.
  5. 5. Zakup i dostawa sprzętu realizowana jest na podstawie zawartej w ramach Programu „Aktywna tablica” umowy o udzielenie dotacji, pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Skołyszyn. Wszelkie nie opisane w zapytaniu parametry sprzętu i warunki jego dostawy zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz.U. z 2017 r. poz. 1401).

 

Termin wykonania zamówienia:  

Zamówienie należy wykonać (dostarczyć do poszczególnych szkół) w terminie: do 11 grudnia 2017 r.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

Do oferty należy również dołączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu dla poszczególnych szkół z uwzględnieniem opisu wszystkich parametrów wymienionych w załączniku nr 3 do zapytania.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania, do dnia: 10 listopada 2017 r. Do oferty należy załączyć parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania i  specyfikację techniczną oferowanego sprzętu dla poszczególnych szkół.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi2@skolyszyn.pl.
W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan kompletnej i podpisanej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej kryteria zamówienia, która oferuje najniższy łączny koszt dostawy sprzętu dla wszystkich szkół objętych zamówieniem.

Niekompletne oferty nie będą brały udziału w postępowaniu.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych przez Wykonawców.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

 
 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

 

 

 

  1. Formularz ofertowy.
  2. Projekt umowy.
  3. Specyfikacja sprzętu.
wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi