Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 1821/2 o pow. 0.1926 ha, położonej na terenie wsi Święcany - V przetarg

Skołyszyn, dnia 10 lipca 2018 r.

GPIR.g.6840.1.2016

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1, pkt 1, art. 40, ust. 3, art. 41 ust. 1 i 2, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm./, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 6 ust. 1, 4, 7, § 9, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/ - Wójt Gminy Skołyszyn o g ł a s z a:

 V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

 na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 1821/2 o pow. 0.1926 ha, położonej na terenie wsi Święcany /Województwo: Podkarpackie, Powiat: Jasło, Gmina: Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: Skołyszyn, Obręb: Nr 14 - Święcany/ stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej KS1J /00090404/1 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 1821/2 o pow. 0.1926 ha, położonej na terenie wsi Święcany, przeprowadzony w dniach: 27 października 2016 r. /I przetarg/, 31 marca 2017 r. /II przetarg/, 14 września 2017 r. /III przetarg/ i 7 marca 2018 r. /IV przetarg/ zakończył się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość leży w miejscowości Święcany i posiada kształt prostokąta. Działka jest częściowo utwardzona nawierzchnią żwirową. Na terenie działki znajdują się sieci: elektryczna, wodociągowa /wodociąg główny/ i gazowa. Częścią składową działki jest budynek byłej odchowalni kurcząt, wykonany w technologii mieszanej, parterowy i niepodpiwniczony. Dach budynku dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty eternitem falistym.

Budynek jest wyposażony w instalację: elektryczną, wodociągową, centralnego ogrzewania z kotłowni węglowej znajdującej się w budynku.

Pow. użytkowa budynku: 394,01 m2. Alternatywny sposób wykorzystania w stanie istniejącym może być funkcja budynku gospodarczego lub magazynowego.

Nieruchomość znajduje się w I strefie osadnictwa jako ??BUDOWNICTWO WIELOFUNKCYJNE, MIESZKALNO-USŁUGOWE ISTN/POTEN? wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/31/01 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 30 sierpnia 2001 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.

Zagospodarowanie wg. studium oraz decyzji administracyjnych określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie, w ciągu 2 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi w księdze wieczystej jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 58.300,00 zł /słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych 00/00 groszy/, brutto.

Wadium /w pieniądzu/ w kwocie: 11.660,00 zł /słownie: jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy/.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 1821/2 o pow. 0.1926 ha, położonej na terenie wsi Święcany odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2018 r. /tj. czwartek/ o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Skołyszyn, sala Nr 7.

 

W przetargu mogą brać udział osoby: które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości, w kwocie: 11.660,00 zł /słownie: jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy/ brutto, w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn lub na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 w takim terminie by pieniądze wpłynęły na konto lub zostały wpłacone najpóźniej w dniu 16 sierpnia 2018 r., zaakceptują warunki uczestnictwa w przetargu i regulamin V przetargu ustnego nieograniczonego,

 

 

a także wyrażą zgodę na nieodpłatne ustanowienie na rzecz Gminy Skołyszyn służebności polegającej na swobodnym dostępie do urządzeń przesyłowych w celu przeprowadzenia inspekcji

ich stanu, usunięcia wszelkich usterek i awarii, a także konserwacji i remontów, w tym wymiany zużytych urządzeń oraz zezwoleniu na odbudowę urządzeń w przypadku ich zniszczenia.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

 

Wpłacone wadium zostanie:

 

-         zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-         zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

 

Uczestnicy przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazują: dowód tożsamości, pełnomocnictwo notarialne /w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej lub osoby prawnej/, aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu /wypis lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z odpowiedniego rejestru/, w przypadku nabywania nieruchomości przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim, do dokonywania czynności związanych z przetargiem wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu lub pełnomocnictwo notarialne obojga małżonków /w przypadku pełnomocnika/, zgodę właściwych organów statutowych lub zezwolenie właściwego Ministra /cudzoziemcy/ na nabycie nieruchomości, oryginalny dowód wpłaty wadium.

Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Skołyszyn.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, publikacji na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skołyszyn www.bip.skolyszyn.pl oraz sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Wyciąg z niniejszego ogłoszenia zostanie opublikowany w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość.

Nieruchomość można obejrzeć w terminie uzgodnionym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 ? 1400 w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia 16 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Skołyszyn, pok. Nr 22 lub telefonicznie pod numerem telefonu /13 / 449 - 17 - 31/.

 

Mgr Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn

 

 

Zarządzenie Nr 101/2018
Zarządzenie Nr 102/2018

 

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi