Projekt „Niskie kwalifikacje – równe szanse”

Projekt realizowany jest przez Econat Natalia Cios w partnerstwie z  AMD-GROUP Michał Drymajło w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości do podjęcia zatrudnienia 70 osób o niskich kwalifikacjach (35 kobiet, 35 mężczyzn) w tym dla 40 osób bezrobotnych (20 kobiet i 20 mężczyzn) oraz 30 osób biernych zawodowo (15 kobiet, 15 mężczyzn) powyżej 29 r. życia zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego w powiatach: jasielskim, strzyżowskim, brzozowskim, przemyskim ziemskim, leskim, bieszczadzkim, niżańskim, lubaczowskim, kolbuszowskim, leżajskim, przeworskim.

Osoby, które podejmą się uczestnictwa w projekcie i go ukończą, zwiększą szansę na pracę (przez dostosowanie własnych kompetencji i kwalifikacji do oczekiwań rynku), której znalezienie głównie determinowane jest posiadanymi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym.

Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełnią  następujące kryteria  dostępu:

a)      Posiadają niskie kwalifikacje – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie ( wykształcenie średnie lub niższe włącznie);

b)      Pozostają w wieku powyżej 29 r życia;

c)      Zamieszkują powiaty zgodnie z KC: jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, lubaczowski, niżański, kolbuszowski, leżajski, przeworski;

d)     Są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w PUP lub biernymi zawodowo;

 

  1. Dodatkowe punkty przyznane zostaną osobom:

a)      Bez stażu pracy,

b)      Długotrwale bezrobotnym, czyli osobami bezrobotnymi nieprzerwanie przez okres >12 miesięcy,

c)      Gdzie dochód na osobę w rodzinie wynosi poniżej 800 zł,


Korzystając z różnych form wsparcia w ramach projektu każdy uczestnik ma niepowtarzalną szansę poszerzyć nie tylko swoje kwalifikacje ale również uzyskać szansę na nową pracę. Każda z osób przystępująca do programu otrzyma:

- Indywidualne Doradztwo Zawodowe z opracowaniem IPD

- Indywidualne konsultacje z psychologiem

- Warsztaty umiejętności społecznych: aktywne poszukiwanie pracy, automotywacja, kompetencje pracownicze, komunikacja

- Szkolenie/ kursy komputerowe

- Szkolenia zawodowe – rozwój kompetencji zawodowych

- Wsparcie szkoleniowe – rozwój kwalifikacji zawodowych w ramach którego przewidziane zostały:

  • staże zawodowe w wysokości 1280,00 zł brutto
  • pośrednictwo pracy

 

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn

Ponadto zapewniamy:

  • stypendium szkoleniowe
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
  • zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobą zależną
  • catering w trakcie szkoleń

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:  882 870 003; bądź e-mail: a.cios@amd-group.pl

 

Biuro projektu:

ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów
(C.H. Europa II – 4 piętro)

 

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi