Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa, Kunowa, Pusta Wola - Gmina Skołyszyn - etap I

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:  Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa, Kunowa, Pusta Wola - Gmina Skołyszyn - etap I".

 

Zadanie jest dofinansowane z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach poddziałania: ?Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii?.

 

I.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.       Zamówienie obejmuje pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:  ?Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa, Kunowa, Pusta Wola ? Gmina Skołyszyn ? etap I? ? realizowanego w systemie ?zaprojektuj i wybuduj?.

2.       Zakres prac, nad którymi sprawowany ma być nadzór inwestorski:

a)       opiniowanie dokumentacji budowlanej;

b)       branża budowlana;

c)       branża sanitarna;

d)       branża elektryczna.

3.       Zamówienie objęte nadzorem inwestorskim obejmuje:

1)     Pierwsza faza: zaprojektowanie i wykonanie ujęcia wody, tj.

?         wykonanie odwiertów próbnych poszukiwawczych niezbędnych do potwierdzenia przez Wykonawcę możliwości osiągnięcia poboru wody w ilości docelowo co najmniej 330 m3/dobę (w oparciu o opinię hydrogeologiczną);

W terenie objętym inwestycją Zamawiający posiada następujące własne studnie, które Wykonawca może wykorzystać do zapewnienia wymaganej ilości wody (po ich pogłębieniu):

ü      studnia wiercona k.P.Balwierza ? gł. 50 m, Q=1,0 m3/h;

ü      studnia wiercona przy Szkole Podstawowej w Kunowej -  gł. 50 m, Q=2,1 m3/h (nieeksploatowana);

ü      studnia kopana przy Szkole Podstawowej w Kunowej ? gł. 10 m, Q= 3,0 m3/h.

?         pobranie i zbadanie próbek wody w celu poznania jej składu oraz celem ewentualnego doboru (na podstawie uzyskanych wyników badań) ? odpowiedniej stacji uzdatniania wody (zaprojektowanej i wykonanej w drugiej fazie zamówienia) w celu wyeliminowania z jej składu substancji niepożądanych;

?         zaprojektowanie i uzyskanie wszelkich zgód wymaganych prawem i zezwoleń na wykonanie ujęć wód podziemnych z pełnym uzbrojeniem (ok. 4?6 szt. studni głębinowych o głębokości do 100 m);

?         zaprojektowanie i wykonanie zasilania studni w energię elektryczną wraz z uzyskaniem warunków technicznych przez zakład energetyczny.

Koszt wykupu niezbędnych gruntów pod lokalizację studni i ewentualnie stacji uzdatniania wody pokrywać będzie Zamawiający, po wcześniejszym uzgodnieniu lokalizacji i wstępnych kosztów z Wykonawcą i właścicielami gruntów.

2)         Druga faza: zaprojektowanie i wykonanie zbiornika magazynowego wody, tj.:

?         zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich niezbędnych wymaganych prawem zgód
i zezwoleń oraz wykonanie zbiornika retencyjnego wody o pojemności minimum 200 m3 wraz z układem zasuw w celu obsługi projektowanej sieci wodociągowej;

?         przewidywana lokalizacja zbiornika ? w najwyższym miejscu wsi Kunowa (przysiółek Dzioł), przy drodze powiatowej Nr 1865R relacji Harklowa ? Kunowa;

?         przy zbiorniku należy zlokalizować budynek stacji pomp i chlorowni oraz w przypadku konieczności - również stację uzdatniania wody.

3)         Trzecia faza: zaprojektowanie oraz wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej, tj.:

?         zaprojektowanie oraz wykonanie wraz sieci wodociągowej rozdzielczej wraz
z odgałęzieniami typu PEHD PN16 do granic posesji (bez przyłączy) w zakresie średnic 50 ? 160 mm na terenie sołectw Kunowa i Harklowa o łącznej długości około 7 000 mb (?5%);

?         zaprojektowana sieć wodociągowa winna zapewnić możliwość jej rozbudowy (etap II) w celu zaopatrzenia w wodę pozostałej części miejscowości Harklowa i Kunowa oraz miejscowości Pusta Wola;

?         Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej i uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zaświadczeń i pozwoleń na użytkowanie wybudowanej sieci wodociągowej, studni, zbiornika na wodę, stacji pomp, chlorowni, stacji uzdatniania wody;

?         zaprojektowanie i wykonanie przyłączy wodociągowych nie wchodzi w zakres zamówienia, realizowane będzie po wykonaniu sieci rozdzielczej na podstawie odrębnego postępowania.

4)         Czwarta faza:  monitoring i sterowanie gminnym systemem zaopatrzenia w wodę, tj.:

?         zaprojektowanie systemu sterowania i monitoringu dla gminnego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa, Kunowa, Pusta Wola ? gmina Skołyszyn wraz z niezbędnymi uzgodnieniami;

?         wykonanie systemu monitoringu dla gminnego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa, Kunowa, Pusta Wola w oparciu o wykonany projekt.

4.       Szczegółowy opis robót budowlanych, dostaw i usług będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego określono w dokumentacji przetargowej (SIWZ, program funkcjonalno-użytkowy). Powyższe dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.skolyszyn.pl w zakładce ?Zamówienia publiczne 2018? (pod ogłoszonym przetargiem na roboty budowlane).

5.       Zamówienie obejmuje sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad całym zadaniem.

6.       Obowiązkiem Inspektora nadzoru będzie wykonywanie wszystkich obowiązków określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn.zm.), a w szczególności:

1)          Zapoznanie się z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją techniczną (projektem budowlanym, STWiORB, przedmiarami robót, dokumentacją prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem i jej opiniowanie na każdym etapie realizacji.

2)          Udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy.

3)          Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie  kontroli zgodności jej realizacji z  przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4)          Ustanowienie Inspektorów Nadzoru we wszystkich branżach występujących
w realizowanym zadaniu ze wskazaniem Inspektora Nadzoru koordynatora.

5)          Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów  budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, nie  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz niezgodnych
z dokumentacją projektową.

6)          Sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie  w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do użytkowania.

7)          Organizacja prac związanych z nadzorem w celu uniknięcia zbędnych przerw
w realizacji robót przez Wykonawcę.

8)          Nadzorowanie terminowego wykonania robót przez Wykonawcę robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

9)          Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP, akceptacja urządzeń zabezpieczających rejon robót, tablic informacyjnych, odcinków wyłączonych w ruchu.

10)       Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia stwierdzonych wad,
a także kontrolowanie rozliczenia budowy.

11)       Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach dotyczących budowy, na każde wezwanie Zamawiającego, odbywanych w siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy.

12)       Stała kontrola terenu budowy podczas wykonywania robót budowlanych nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Częstsze pobyty na budowie w zależności od potrzeb, życzenia Zamawiającego, kierownika budowy Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla właściwej realizacji elementów robót. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do zgłoszenia się na budowie
w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego, mailowego powiadomienia przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego lub niezwłocznie w nagłych przypadkach lub zagrażających bezpieczeństwu na budowie. W celu weryfikacji obecności na budowie Zamawiający ma prawo do żądania podpisywania list obecności lub zastosowania innych form sprawdzenia. Konieczność pracy Inspektora Nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy lub /i/ w godzinach popołudniowych, wieczornych nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.  

13)       Uczestniczenie w czynnościach odbiorów częściowych, a także odbiorach specjalistycznych (PIS, PIP, PSP), dostawców mediów, rozruchu technologicznym.

14)       Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego, sporządzenie listy ewentualnych wad i usterek z terminem ich usunięcia oraz innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu.

15)       Sprawdzenie i akceptowanie kosztorysu powykonawczego, sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, dokumentacji powykonawczej, zatwierdzenie faktur wystawionych przez Wykonawcę, wypełnianie i podpisywanie dokumentów rozliczeniowych po zakończeniu robót.

16)       Opiniowanie projektów aneksów do umowy w Wykonawcą robót za ewentualne roboty dodatkowe, przygotowywanie protokołów konieczności i negocjacji, weryfikacja kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe.

17)       Udział w organizowanych przez Zamawiającego przeglądach okresowych
i gwarancyjnych w całym okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót oraz potwierdzanie wykonania prac mających na celu usunięcie wad i nieprawidłowości stwierdzonych przy realizacji robót oraz ich usunięcia w ramach przeglądów okresowych w całym okresie gwarancji/rękojmi.

7.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

 

II. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

1.       Rozpoczęcie robót (przewidywane):  czerwiec - lipiec 2018 r.

2.       Planowany termin zakończenia robót objętych nadzorem: 30 listopad 2019 r.,  w tym:

?         pierwsza faza (ujęcie wody)  ? do 30 październik 2018 r.

?         druga faza (budowa zbiornika) - do 30 czerwiec 2019 r.

?         trzecia faza (budowa sieci wodociągowej rozdzielczej) - do 30 październik 2019 r.

?         czwarta faza (monitoring i sterowanie) ? do 30 listopad 2019 r.

Obowiązek pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozpoczyna się z dniem podpisania umowy, a kończy z dniem całkowitego rozliczenia finansowego zakończonych robót budowlanych z Wykonawcą robót.

 

więcej...

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Projekt umowy.

3. Wykaz wykonanych (wykonywanych) usług.

4. Wykaz osób.

5. Oświadczenie o braku powiązań.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi