Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

działając na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 (Dz. U. z 2016, poz. 277) ogłasza

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi

to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”.

 

Honorowy Patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Medialny patronat: dwutygodnik AGRO SERWIS, Telewizja Interaktywna AgroNews.com.pl, Tygodnik Poradnik Rolniczy, magazyn rolniczy Agro Profil, Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy.

 

REGULAMIN KONKURSU

§1

Temat i cel konkursu

1.  Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa!”.

2. Cele konkursu:

a)  promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego;

b) popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych

z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

§ 2

Organizator i współorganizatorzy konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

2. Współorganizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy.

3. Współorganizatorami konkursu mogą również zostać instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich, a także inne podmioty, które zgłosiły chęć współpracy na poszczególnych etapach konkursu.

§ 3

Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

                               I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej,

                               II grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej.

2. We współzawodnictwie nie mogą brać udziału laureaci szczebla ogólnopolskiego poprzednich edycji konkursu.

§4

Zadanie konkursowe

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3,w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom dzieci związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych, w tym przede wszystkim substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów (szczególnie wapna palonego) i rozpuszczalników organicznych, a także substancji szkodliwych powstających w procesie produkcji rolniczej.

2. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Pracy nie należy oprawiać.

3. Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.

4. Do konkursu można zgłosić jedną pracę plastyczną.

5. Do pracy konkursowej powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Prace plastyczne bez dołączonego formularza nie mogą brać udziału w konkursie.

6. Pracę zgłasza szkoła, do której dziecko uczęszcza, a w wyjątkowych przypadkach rodzic lub opiekun prawny dziecka.

§5

Kryteria oceny

Przy ocenie prac konkursowych komisje konkursowe wezmą pod uwagę:

a)  zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie (max. 6 pkt.);

b)  walory estetyczne pracy (max. 4 pkt.).

§ 6

Organizacja eliminacji

1.  Konkurs przebiega w dwóch etapach:

a) wojewódzkim,

b) centralnym.

Etap wojewódzki może być poprzedzony eliminacjami niższego szczebla. Sposób przeprowadzenia tych eliminacji i nagradzania laureatów określa dyrektor oddziału regionalnego.

2. Szkoły, z których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, kontaktują się z najbliższym Oddziałem Regionalnym KRUS, gdzie dostępne będą wszystkie informacje na temat organizacji etapu wojewódzkiego (dane kontaktowe OR KRUS znajdują się w załączniku nr 2 do regulaminu).

Termin nadsyłania prac konkursowych do OR KRUS upływa z dniem 10.04.2017 roku.

3. Za organizację etapu wojewódzkiego konkursu oraz jego przebieg odpowiada dyrektor oddziału regionalnego KRUS, który powołuje Wojewódzką Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli Kasy oraz przedstawicieli współorganizatorów konkursu.

4. Do zadań Wojewódzkiej Komisji Konkursowej należy:

a) koordynacja przebiegu eliminacji w sposób zapewniający ich prawidłowy przebieg;

b) wyłonienie laureatów etapu wojewódzkiego i sporządzenie protokołu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej; nie dopuszcza się przyznawania miejsc ex equo, a postanowienia i werdykty Wojewódzkiej Komisji Konkursowej są ostateczne.

5. Etap wojewódzki będzie zakończony do dnia 5 maja 2017 r. przekazaniem do Biura Prewencji i Rehabilitacji Centrali KRUS trzech najlepszych prac z obu kategorii wiekowych wraz z protokołem Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

6. Prezes KRUS powołuje na wniosek Dyrektora Biura Prewencji i Rehabilitacji Centralną Komisję Konkursową, złożoną m. in. z pracowników Centrali KRUS, przedstawicieli patronów i współorganizatorów.

7. Do zadań Centralnej Komisji Konkursowej należy organizacja etapu centralnego konkursu, wybór spośród 96 przekazanych przez oddziały regionalne KRUS prac plastycznych najlepszych w obu kategoriach wiekowych oraz decyzja o podziale nagród. Postanowienia i werdykty zawarte w protokole Centralnej Komisji Konkursowej są ostateczne.

8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi przed zakończeniem roku szkolnego 2016/2017. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora konkursu o miejscu, sposobie i warunkach przekazania nagród.

 § 7

 Nagrody

1. Laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi.

2. Organizatorzy poszczególnych etapów konkursu współuczestniczą w pokrywaniu kosztów organizacyjnych i zakupu nagród na zasadach uzgodnionych pomiędzy sobą. Organizatorzy mogą pozyskiwać nagrody od sponsorów.

3. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników konkursu wyróżnionych nagrodami o wartości powyżej 760,00 zł brutto zobowiązani są do uiszczenia 10 % wartości nagród brutto tytułem podatku dochodowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032).

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Organizator nie przewiduje zwrotu dostarczonych prac; z chwilą zgłoszenia ich do konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe nieodpłatnie przechodzą na organizatora – Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Prace mogą być wykorzystane i powielane do różnych publikacji bez dodatkowej zgody autorów i ich opiekunów.

2. Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają treści niezgodne z prawem, posiadają znamiona plagiatu lub mogą prowadzić do naruszenia praw innych osób. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody rodziców/opiekunów prawnych uczestnika na przechowywanie i przetwarzane danych osobowych ich dziecka przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).,a także na publikację wizerunku dziecka oraz jego pracy w zakresie niezbędnym do realizacji celów związanych z konkursem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Centralna Komisja Konkursowa.

4. Regulamin konkursu jest dostępny m. in. na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl oraz w jednostkach terenowych KRUS.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi