Obwieszczenie dotyczące bezwzględnego zakazu spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków oraz na terenie nieruchomości

Skołyszyn, dnia 11.12.2018 r.

GPIR.603.1.2018

 OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3b i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) oraz art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz, 799 z późn. zm.), § 11 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVII/111/16 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skołyszyn zmienionego uchwałą Nr XXIX/190/17 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 14 czerwca 2017 r.

 w związku z trwającym sezonem grzewczym

Wójt Gminy Skołyszyn

przypomina, że obowiązuje ustawowy

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW

w instalacjach grzewczych budynków oraz na terenie

nieruchomości

 w szczególności nie wolno spalać:

  • plastikowych opakowań, pojemników, toreb i butelek
  • opon i odpadów z gumy,
  • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
  • elementów drewnianych pokrytych lakierem
  • sztucznej skóry,
  • opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin,
  • opakowań po farbach i lakierach,
  • pozostałości farb i lakierów,
  • odpadów zielonych i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców Gminy oraz ochronę środowiska informuje się, że podczas spalania odpadów wytwarzają się silnie trujące związki chemiczne powodujące wiele ciężkich, a nawet śmiertelnych chorób.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. Kto nie wykonuje ww. obowiązków, podlega karze aresztu lub grzywny (Art. 191 ustawy o odpadach), a w przypadku utrudnienia przeprowadzenia kontroli podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (Art. 225 Kodeksu karnego).

Sposób pozbywania się odpadów komunalnych szczegółowo określony jest ww. uchwale Rady Gminy Skołyszyn.

Wójt Gminy

Bogusław Kręcisz

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi