Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zaczęła funkcjonować organizowana przez powiaty nieodpłatną pomoc prawna. W całym kraju powstało ponad 1500 punktów, w których prawnicy świadczą pomoc prawną.

Na terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje pięć punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, którą świadczą adwokaci i radcy prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie.

 

 Tymi punktami są:

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jaśle – mieści się w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka  
    Edukacji Nauczycieli, ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło  (Zespół Szkół Nr 4)
    Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku
    (z  wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy),  w godzinach od 9:45 do 14:00
    W punkcie porad prawnych udzielają adwokaci .

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jaśle – mieści się w budynku Przychodni nr 1
    Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Mickiewicza 4,
    38-200 Jasło
    Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku
    (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 13:45 do 18:00
    W punkcie porad prawnych udzielają radcy prawni.

3.  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Żmigrodzie – mieści się w budynku Gminnego

     Ośrodka   Kultury, ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród

     Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku

     (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 7:15 do 11:30.

     W punkcie porad prawnych udzielają radcy prawni.

 

4. Punkt nieodpłatnej  pomocy prawnej w Kołaczycach – mieści się w budynku Szkoły 
     Podstawowej  przy   ul. Szkolnej 7, 38-213  Kołaczyce
     Punkt świadczy nieodpłatna pomoc prawną  w dni robocze od poniedziałku do piątku
     (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 8:00 do 12:15 
     W punkcie porad prawnych udzielają radcy prawni.

5.  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Skołyszynie – mieści się  w budynku
     Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa, Skołyszyn 283, 38-242 Skołyszyn
     Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku
     (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 13:45 do 18:00   
     W punkcie porad prawnych udzielają adwokaci .

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1. Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających

2. Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji

3. Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej

4. Przeprowadzenie mediacji

5. Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Zgłoszeń na  poradę  dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu :
13 448-64-77
(w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-12.00).

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi