KRUS zaprasza rolników na rehabilitację leczniczą

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej.  

 

Z rehabilitacji leczniczej realizowanej za pośrednictwem KRUS mogą korzystać osoby zagrożone całkowita niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, albo uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokujące odzyskanie tej zdolności w wyniku leczenia i rehabilitacji. Muszą one jednak spełniać określone kryteria dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. W związku z tym na turnusy rehabilitacyjne kierowane są osoby, które spełniają jeden z następujących warunków.

-    podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,

-     podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek
w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku
o rehabilitację leczniczą, przy czym okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej,

-     mają ustalone  prawa do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli tylko zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.


                Rehabilitacja lecznicza KRUS jest dobrowolna i jest realizowana w warunkach stacjonarnych.
Podstawą skierowania jest: wniosek o skierowanie sporządzony przez lekarza POZ prowadzącego pacjenta
lub prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy KRUS/komisji lekarskiej KRUS po 180 dniach pobierania zasiłku chorobowego albo po uzyskaniu okresowej renty rolniczej, a także w sytuacji, kiedy rolnik ubiega
się o rentę okresową. Rehabilitacja nie obejmuje emerytów i rencistów  z rentą stałą. Kasa ponosi całkowite koszty rehabilitacji leczniczej, całodobowej opieki medycznej, a także koszty zakwaterowania i wyżywienia.
Osoba skierowana otrzymuje także zwrot kosztów dojazdu do zakładu rehabilitacji w postaci ryczałtu
za najtańszy środek transportu (w jedną stronę). Wniosek złożony przez rolnika w placówce terenowej
KRUS jest sprawdzany pod względem formalnym (pod kątem posiadanych uprawnień do korzystania z Kasy).
Po ustaleniu uprawnień wniosek jest weryfikowany merytorycznie przez lekarza - regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego, który ocenia potrzebę skierowania na rehabilitację. W przypadku decyzji pozytywnej rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu, a po uzgodnieniu terminu skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Rehabilitacja lecznicza jest realizowana w warunkach stacjonarnych w centrach i ośrodkach Kasy w formie turnusów rehabilitacyjnych (trwają one 21 dni). Pacjent poddawany jest rehabilitacji leczniczej w ciągu
17 dni zabiegowych. W czasie pobytu ma całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską. W miarę potrzeby
może zostać skierowany na niezbędne badania pomocnicze. Rehabilitacja jest całkowicie dobrowolna i w niczym
nie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników z wyjątkiem prawa
do zasiłku chorobowego za okres przebywania w zakładzie rehabilitacji leczniczej.


KRUS posiada Centra Rehabilitacji Rolników w;  Horyniec  Zdrój, Iwonicz Zdrój, Jedlec,  Kołobrzeg, Szklarska Poręba oraz Świnoujście. W ośrodkach KRUS wskazaniami do rehabilitacji są schorzenia narządów układu ruchu, z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii. W Kołobrzegu jest prowadzona także rehabilitacja osób
z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

 

Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

                                                                                                              Placówka Terenowa KRUS w Jaśle

wiadomość dodana przez: A.Sowiński

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi