Konsultacje „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skołyszyn na lata 2015-2020”

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SKOŁYSZYN

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu

 „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skołyszyn na lata 2015-2020”

Plan gospodarki niskoemisyjnej wyłożony został do wglądu na okres 21 dni (tj. do dnia 15 grudnia 2015 r.) w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn, pokój nr 9 (sekretariat) w godz. 7:30 – 15:30

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane projektem pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skołyszyn na lata 2015-2020” mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu.

 Uwagi, wnioski, zastrzeżenia należy składać na piśmie do Wójta Gminy Skołyszyn na adres:

Urząd Gminy Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r.

 

 

Do pobrania: Projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skołyszyn na lata 2015-2020”

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi