Informacja dotycząca nieodpłatnego poradnictwa

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zaczęła funkcjonować organizowana przez powiaty nieodpłatną pomoc prawna. W całym kraju powstało ponad 1500 punktów, w których prawnicy  świadczą pomoc prawną.

Na terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje pięć punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, którą świadczą adwokaci i radcy prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie.

 

 Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jaśle – mieści się
w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka  Edukacji Nauczycieli, ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło  (Zespół Szkół Nr 4)

Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku (z  wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy),  w godzinach od 9:45 do 14:00.
W punkcie porad prawnych udzielają adwokaci .

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jaśle – mieści się w budynku Przychodni nr 1  Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Mickiewicza 4,  38-200 Jasło
Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 13:45 do 18:00.
W punkcie porad prawnych udzielają radcy prawni.

3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Żmigrodzie – mieści się w budynku Gminnego Ośrodka   Kultury, ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród

Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku(z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 7:15 do 11:30.

W punkcie porad prawnych udzielają radcy prawni.

4. Punkt nieodpłatnej  pomocy prawnej w Kołaczycach – mieści się w budynku Szkoły  Podstawowej  przy  ul. Szkolnej 7, 38-213  Kołaczyce
Punkt świadczy nieodpłatna pomoc prawną  w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 8:00 do 12:15. 
W punkcie porad prawnych udzielają radcy prawni.

5. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Skołyszynie – mieści się  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa, Skołyszyn 283, 38-242 Skołyszyn
 Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 13:45 do 18:00.
W punkcie porad prawnych udzielają adwokaci .

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej .

Zgłoszeń na  poradę  dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu : 13 448-64-77 (w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-12.00). Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: npp@powiat.jaslo.pl

Osoby, które ze względu na stopień niepełnosprawności ruchowej oraz osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu nie są w stanie przybyć do punktu, będą mogły  skorzystać z pomocy prawnej poza punktem nieodpłatnej pomocy prawnej albo otrzymać poradę prawną przez telefon lub drogą elektroniczną.

Porada prawna  będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby.

Bliższe informacje pod telefonem podanym do zapisów.

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Lista wg art. 8a ust 1 pkt 1 ustawy  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

 

NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

WWW

e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle

- pomoc i wsparcie zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych na terenie powiatu jasielskiego;

- współpraca z kuratorami, pedagogami szkolnymi, asystentami i pracownikami socjalnymi w zakresie rozwiązywania występujących trudności wychowawczych oraz edukacyjnych;

- organizowanie grup wsparcia dla rodzin zastępczych;

- poradnictwo rodzinne w formie konsultacji indywidualnych

 

38-200 Jasło

ul. Rynek 18

Tel. 013 448 34 40

Pon. 7.30-16.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30-14.30

Czw. 7.30-15.30

Pt. 7.30-15.30

www.pcprjaslo.info

pcprjaslo@pcprjaslo.info

Mieszkańcy powiatu jasielskiego, rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu jasielskiego

2.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający                       w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaśle

- poradnictwo rodzinne w formie konsultacji indywidualnych

38-200 Jasło

ul. Rynek 18

Tel. 13 448 58 38

Pon. 7.30-16.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30-14.30

Czw. 7.30-15.30

Pt. 7.30-15.30

oik@pcprjaslo.info

 

Mieszkańcy powiatu jasielskiego

PSYCHOLOGICZNE 

3.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Jaśle

-pomoc psychologiczna,

-psychoterapia

38-200 Jasło

ul. Słowackiego 6

Tel.13 44 645 46

Pon.– Pt

7.00-19.00

(sekretariat 7.00-16.00)

www.pppjaslo.pl

pppjaslo@wp.pl

 

Dla dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli ze szkół na terenie powiatu jasielskiego

4.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający                       w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaśle

- poradnictwo

i konsultacje psychologiczne,

- oddziaływania terapeutyczne

dla osób/rodzin znajdujących się

w sytuacjach kryzysowych

oraz dla rodzin zastępczych

38-200 Jasło

ul. Rynek 18

Tel. 13 448 58 38

Pon. 7.30-16.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30-14.30

Czw. 7.30-15.30

Pt. 7.30-15.30

oik@pcprjaslo.info

 

Mieszkańcy powiatu jasielskiego

 

PEDAGOGICZNE 

5.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

pomoc pedagogiczna, logopedyczna, doradztwo zawodowe dla dzieci i młodzieży

38-200 Jasło

Ul. Słowackiego 6

Tel.13 44 645 46

Pon. – Pt

7.00-19.00

(sekretariat 7.00-16.00)

www.pppjaslo.pl

pppjaslo@wp.pl

Dla dzieci, uczniów,

rodziców, nauczycieli ze szkół na terenie powiatu jasielskiego

 

6.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający                       w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaśle

- poradnictwo

i konsultacje pedagogiczne udzielane osobom/rodzinom znajdującym się

w kryzysach, niewydolnym

w zakresie opiekuńczo-wychowawczym

38-200 Jasło

ul. Rynek 18

Tel. 13 448 58 38

Pon. 7.30-16.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30-14.30

Czw. 7.30-15.30

Pt. 7.30-15.30

oik@pcprjaslo.info

 

Mieszkańcy powiatu jasielskiego

 

 


POMOC SPOŁECZNA 

7.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle

 - udzielanie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych,

-- informowanie o przysługujących ulgach i uprawnieniach wynikających z posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności,

- pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON;

-udzielanie informacji o realizowanych programach finansowanych ze środków PFRON i ich dostępności dla osób niepełnosprawnych

 

38-200 Jasło

Ul. Rynek 18

Tel. 013 448 34 40

Pon. 7.30-16.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30-14.30

Czw. 7.30-15.30

Pt. 7.30-15.30

www.pcprjaslo.info

pcprjaslo@pcprjaslo.info

Mieszkańcy powiatu jasielskiego

8.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

1)Gmina Jasło

 

 

 

 

 

2)  Gmina Osiek

Jasielski

 

 

3) Gmina Kołaczyce

 

 

 

 

 

 

 

4) Gmina Krempna

 

 

 

 

5) Gmina Brzyska

 

 

 

 

6) Gmina Skołyszyn

 

 

 

 

7) Gmina Dębowiec

 

 

 

 

 

8) Gmina Tarnowiec

 

 

 

 

9) Gmina Nowy Żmigród

 

 

 

 

 

 

10) Miasto Jasło/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

 

 

 

1) zagadnienia dotyczące pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych,

koordynacji świadczeń, asystentury rodzinnej, pieczy zastępczej. placówek wsparcia dziennego, programów pomocowych

2) poradnictwo socjalne

3) zasady przyznawania i wypłacania świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, praca socjalna

4) pomoc finansowa, pomoc rzeczowa,

usługi  opiekuńcze

praca  socjalna

5) świadczenia z pomocy społecznej, praca socjalna, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, za życiem, dobry start, stypendia ,karta dużej rodziny, przemoc w rodzinie, opiekun prawny.

6) udzielanie informacji osobom ubiegającym się o pomoc o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących im uprawnieniach lub o spoczywających na nich obowiązkach, wskazanie osobom sposobu rozwiązania problemu, udzielenie pomocy w sporządzaniu pism urzędowych i in.

7) pomoc finansowa, pomoc rzeczowa,

usługi  opiekuńcze

praca  socjalna

 

 

 

38-200 Jasło

Ul. Słowackiego 4

 

 

 

 

38-223 Osiek Jasielski 112

 

 

38-213 Kołaczyce

ul. Burmistrza Wiejowskiego 1,

 

 

 

 

 

38-232 Krempna 32

 

 

 

 

38 – 212 Brzyska 11 a

 

 

 

 

38-242 Skołyszyn  317

 

 

 

 

38-220 Dębowiec 101

 

 

 

 

 

38-204 Tarnowiec 211

 

 

 

 

38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2

 

 

 

 

 

 

38 – 200 Jasło

ul. Szkolna 25

 

 

 

Tel. 134481357

       134436641

       134436642

 

 

 

Tel. 13 4420005

 

 

 

Tel. 13 44 605 30

       13 44 602 58

 

 

 

 

 

 

Tel. 13 441-41-01

 

 

 

 

Tel. 13  44 601 03

13 44 100 58

 

 

 

Tel. 134491026

 

 

 

 

Tel. 013 4413730 wew. 42

 

 

 

 

Tel. 13 44 240 89

 

 

 

 

Tel. 134482646

(13) 448-26-21

 

 

 

 

 

 

Tel. 134464328

 

 

 

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek  7.30 - 15.30

Śr.  7.30 - 17.00

Pt. 7.30 - 14.00

 

Pn.- Pt: 7.30 – 15.30

 

 

 

Pon. 7.30-15.30

Wt.  7.30-16.00

Śr.  7.30-15.30

Czw. 7.30-15.30

Pt.  7.30-15.00

 

 

 

Pon. 7:30 - 15:30

Wt -Pt  7:00 - 15:00

 

 

 

Pon-Pt  7.00-15.00

 

 

 

 

Pon.7.30-17.00

Wt-Czw. 7.30-15.30

Pt.-7.30-14.30

 

 

Pon.7.30-15.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30 – 17.00

Czw.7.30- 15.30

Pt. 7.30-14.00

 

Pon.-8.00-16.00

Wt-Pt.7.30-15.30

 

 

 

Pon-Wt.-7.30-15.30

Śr.-7.30-17.00

Czw. 7.30-15.30

Pt.-7.30-14.00

 

 

 

 

Pon. – Pt.

7:30 – 15:30

 

 

 

gops.jaslo@onet.pl

 

 

 

 

 

gopsosiekj@interia.pl

 

 

 

gopskolaczyce@interia.pl

 

 

 

 

 

 

 

www.gops.krempna.pl

gopskrempna@interia.pl

 

 

 

www.gopsbrzyska.pl

gopsbrzyska@interia.pl

 

 

 

www.gopsskolyszyn.bip.gov.pl

gopsskolyszyn@skolyszyn.pl

 

 

 

www.bip.debowiec.pl

  gmina@debowiec.pl

 

 

 

 

ugtarnowiec@ugtarnowiec.pl

 

 

 

 

gopsnowyzmigrod@interia.pl

 

 

 

 

 

 

 

  www.mopsjaslo.pl

mopsjaslo@mopsjaslo.pl

 

 

 

 

1)Mieszkańcy gminy Jasło

 

 

 

 

2)Mieszkańcy gminy Osiek Jasielski

 

3) Mieszkańcy gminy Kołaczyce

 

 

 

 

 

 

4) Mieszkańcy gminy Krempna

 

 

 

5) Mieszkańcy gminy Brzyska

 

 

 

6) Mieszkańcy gminy Skołyszyn

 

 

 

7) Mieszkańcy    gminy Dębowiec

 

 

 

8) Mieszkańcy gminy Tarnowiec

 

 

9) Mieszkańcy gminy Nowy Żmigród

 

 

 

 

 

10) Mieszkańcy miasta Jasła

 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający                       w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaśle

 

 

 

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w:

 

1)Gmina Jasło

 

 

 

 

 

 

2)  Gmina Osiek

Jasielski

 

 

3) Gmina Kołaczyce

 

 

 

 

 

 

 

4) Gmina Krempna

 

 

 

5) Gmina Brzyska

 

 

 

 

6) Gmina Skołyszyn

 

 

 

 

 

7) Gmina Dębowiec

 

 

 

 

 

8) Gmina Tarnowiec

 

 

 

 

9) Gmina Nowy   Żmigród

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Miasto Jasło/

Miejska Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

- poradnictwo

i konsultacje psychologiczne,

- oddziaływania terapeutyczne

dla osób/rodzin

z problemem uzależnienia

i współuzależnienia

1) pomoc w rozwiązywaniu problemów osób uzależnionych i współuzależnionych,

motywowanie do podjęcia terapii odwykowej, interwencje środowiskowe, kierowanie  na badanie przez biegłych,

kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego o przymus leczenia

2) poradnictwo osobom uzależnionym i współuzależnionym

 

3) poradnictwo i wsparcie w zakresie uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, w zakresie procedury sadowego zobowiązania do leczenia odwykowego, pomoc w zmotywowaniu osoby nadużywającej alkoholu do podjęcia terapii oraz kompleksowe udzielanie informacji na temat oferty i kontaktów do specjalistycznych placówek zajmujących się terapią dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz pomocą psychologiczną

4) wsparcie, motywowanie do    podjęcia terapii, rozmowy interwencyjno - motywacyjne

5) wsparcie i pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu

Poradnictwo dla osób uzależnionych i ich rodzin, prowadzenie rozmów profilaktycznych, informacyjnych

7) poradnictwo osobom uzależnionym i współuzależnionym

38-200 Jasło

Ul. Rynek 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38-200 Jasło

Ul. Słowackiego 4

 

 

 

 

 

38-223 Osiek Jasielski 112

 

 

38-213 Kołaczyce

ul. Burmistrza Wiejowskiego1,

 

 

 

 

 

38-232 Krempna 32

 

 

 

38 – 212 Brzyska 11 a

 

 

 

 

38-242 Skołyszyn  317

 

 

 

 

 

38-220 Dębowiec 101

 

 

 

 

 

38-204 Tarnowiec 211

 

 

 

 

38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2

 

 

 

 

 

 

 

 

38-200 Jasło

Ul. Floriańska 8 a

 

 

 

 

Tel. 013 448 34 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 134481357

       134436641

       134436642

 

 

 

 

Tel. 13 4420005

 

 

 

Tel. 13 44 605 30

       13 44 602 58

 

 

 

 

 

 

Tel. 13 441-41-01

 

 

 

Tel. 13  44 601 03

13 44 100 58

 

 

 

Tel. 134491026

 

 

 

 

 

Tel. 013 4413730 wew. 42

 

 

 

 

Tel. 13 44 240 89

 

 

 

 

Tel. 134482646

(13) 448-26-21

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 13 446 47 14

Pon. 7.30-16.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30-14.30

Czw. 7.30-15.30

Pt. 7.30-15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek  7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 14.00

 

 

Pn.- Pt: 7:30 - 15:30

 

 

 

Pon.  7.30-15.30

Wt.  7.30-16.00

Śr.  7.30-15.30

Czw.7.30-15.30

Pt.  7.30-15.00

 

 

 

Pon. 7.30-15.30

 

 

 

Pon. - Pt 7.00-15.00

 

 

 

 

Pon.7.30-17.00

Wt-Czw. 7.30-15.30

Pt.-7.30-14.30

 

 

 

Pon.7.30-15.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30 – 17.00

Czw.7.30- 15.30

Pt. 7.30-14.00

 

Pon.-8.00-16.00

Wt-Pt.7.30-15.30

 

 

 

Pon-Wt.-7.30-15.30

Śr.-7.30-17.00

Czw. 7.30-15.30

Pt.-7.30-14.00

 

 

 

 

 

 

Wt-  od 15.30

 

www.pcprjaslo.info

oik@pcprjaslo.info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gops.jaslo@onet.pl

 

 

 

 

 

 

gopsosiekj@interia.pl

 

 

 

gopskolaczyce@interia.pl

 

 

 

 

 

 

 

www.gops.krempna.pl

gopskrempna@interia.pl

 

 

www.gopsbrzyska.pl

gopsbrzyska@interia.pl

 

 

 

www.gopsskolyszyn.bip.gov.pl

gopsskolyszyn@skolyszyn.pl

 

 

 

 

www.bip.debowiec.pl

gmina@debowiec.pl

 

 

 

 

ugtarnowiec@ugtarnowiec.pl

 

 

 

 

gopsnowyzmigrod@interia.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mkrpa@um.jaslo.pl

 

 

 

 

Mieszkańcy powiatu jasielskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Mieszkańcy gminy Jasło

 

 

 

 

 

2)Mieszkańcy gminy Osiek Jasielski

 

3) Mieszkańcy gminy Kołaczyce

 

 

 

 

 

 

4) Mieszkańcy gminy Krempna

 

 

5) Mieszkańcy gminy Brzyska

 

 

 

6) Mieszkańcy gminy Skołyszyn

 

 

 

 

7) Mieszkańcy gminy Dębowiec

 

 

 

8) Mieszkańcy gminy Tarnowiec

 

 

9) Mieszkańcy gminy Nowy Żmigród

 

 

 

 

 

 

 

10) Mieszkańcy miasta Jasła

 

 

 

 

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ 

11

Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający                       w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaśle

 

- poradnictwo

i konsultacje psychologiczne,

- oddziaływania terapeutyczne

dla osób doznających

i stosujących przemoc w rodzinie,

- opracowywanie

i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc

w rodzinie,

-opracowywanie

i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

- wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”,

- uczestnictwo

w pracach zespołu interdyscyplinarnego

i grup roboczych

 

38-200 Jasło

ul. Rynek 18

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 013 448 34 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pon. 7.30-16.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30-14.30

Czw. 7.30-15.30

Pt. 7.30-15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.pcprjaslo.info

oik@pcprjaslo.info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieszkańcy powiatu

jasielskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w:

 

1)Gmina Jasło

 

 

 

 

 

 

2)  Gmina Osiek

Jasielski

 

 

3) Gmina Kołaczyce

 

 

 

 

 

 

 

4) Gmina Krempna

 

 

 

5) Gmina Brzyska

 

 

 

 

6) Gmina Skołyszyn

 

 

 

 

7) Gmina Dębowiec

 

 

 

 

 

8) Gmina Tarnowiec

 

 

 

9) Gmina Nowy Żmigród

 

 

 

10) Miasto Jasło/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

 

 

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań mających na celu

przeciwdziałanie temu zjawisku; interwencje w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; informowanie o możliwościach udzielania

pomocy w środowisku lokalnym

2) poradnictwo osobom uwikłanym w przemoc udzielana przez członków ZI

3) rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie

4) wsparcie  oraz poradnictwo  dla  rodzin uwikłanych w przemoc

informacja  o najbliższych instytucjach  udzielających pomocy

5) sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy  w rodzinie, niebieskie karty

6) poradnictwo, motywowanie osób do podjęcia terapii, kierowanie osób do odpowiednich instytucji

7) rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnictwo prawne dla osób doświadczających przemoc w rodzinie

 

 

 

 

 

38-200 Jasło

Ul. Słowackiego 4

 

 

 

 

 

38-223 Osiek Jasielski 112

 

 

38-213 Kołaczyce

ul. Burmistrza Wiejowskiego1,

 

 

 

 

 

38-232 Krempna 32

 

 

 

38 – 212 Brzyska 11 a

 

 

 

 

38-242 Skołyszyn  317

 

 

 

 

38-220 Dębowiec 101

 

 

 

 

 

38-204 Tarnowiec 211

 

 

 

38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2

 

 

 

38 – 200 Jasło

ul. Szkolna 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 134481357

       134436641

       134436642

 

 

 

 

Tel. 13 4420005

 

 

 

Tel. 13 44 605 30

       13 44 602 58

 

 

 

 

 

 

Tel. 13 441-41-01

 

 

 

Tel. 13  44 601 03

13 44 100 58

 

 

 

Tel. 134491026

 

 

 

 

Tel. 013 4413730 wew. 42

 

 

 

 

Tel. 13 44 240 89

 

 

 

Tel. 134482646

(13) 448-26-21

 

 

 

Tel. 134486338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek  7.30 - 15.30

Śr. 7.30 - 17.00

Pt. 7.30 - 14.00

 

 

Pn.- Pt: 7.30 – 15.30

 

 

 

Pon. 7.30-15.30

Wt.   7.30-16.00

Śr.  7.30-15.30

Czw.  7.30-15.30

Pt  7.30-15.00

 

 

 

Pon. 7.30-15.30

Wt-Pt 7.00-15.00

 

 

Pon. - Pt 7.00-15.00

 

 

 

 

Pon.7.30-17.00

Wt-Czw. 7.30-15.30

Pt.-7.30-14.30

 

 

Pon.7.30-15.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30 – 17.00

Czw.7.30- 15.30

Pt. 7.30-14.00

 

Pon.-8.00-16.00

Wt-Pt.7.30-15.30

 

 

Pon-Wt.-7.30-15.30

Śr.-7.30-17.00

Czw. 7.30-15.30

Pt.-7.30-14.00

 

Każdy drugi poniedziałek miesiąca

11:30 – 13:30

 

 

 

 

 

gops.jaslo@onet.pl

 

 

 

 

 

 

gopsosiekj@interia.pl

 

 

 

gopskolaczyce@interia.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gops.krempna.pl

gopskrempna@interia.pl

 

 

www.gopsbrzyska.pl

gopsbrzyska@interia.pl

 

 

www.gopsskolyszyn.bip.gov.pl

gopsskolyszyn@skolyszyn.pl

 

 

 

www.bip.debowiec.pl

gmina@debowiec.pl

 

 

 

 

ugtarnowiec@ugtarnowiec.pl

 

 

 

gopsnowyzmigrod@interia.pl

 

 

 

 

www.mopsjaslo.pl

mopsjaslo@mopsjaslo.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Mieszkańcy gminy Jasło

 

 

 

 

 

2)Mieszkańcy gminy Osiek Jasielski

 

3) Mieszkańcy gminy Kołaczyce

 

 

 

 

 

 

4) Mieszkańcy gminy Krempna

 

 

5) Mieszkańcy gminy Brzyska

 

 

 

6) Mieszkańcy gminy Skołyszyn

 

 

 

7) Mieszkańcy gminy Dębowiec

 

 

 

8) Mieszkańcy gminy Tarnowiec

 

9) Mieszkańcy gminy Nowy Żmigród

 

 

10) Mieszkańcy miasta Jasła

INTERWENCJA KRYZYSOWA 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający                       w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaśle

 

 

 

 

Gminny Zespół Zarzadzania Kryzysowego w:

 

 

1)Gmina Jasło

 

 

 

 

 

2)  Gmina Osiek

Jasielski

 

 

 

3) Gmina Kołaczyce

 

 

 

 

 

 

4) Gmina Krempna

 

 

 

5) Gmina Brzyska

 

 

 

 

6) Gmina Skołyszyn

 

 

7) Gmina Dębowiec

 

 

 

 

 

8) Gmina Tarnowiec

 

 

 

 

9) Gmina Nowy Żmigród

 

 

 

 

10) Miasto Jasło/ Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

- interwencja kryzysowa - zespół interdyscyplinarnych  działań  podejmowanych  na  rzecz  osób  i  rodzin  będących  w  stanie  kryzysu

 

 

1)poradnictwo w zakresie wystąpienia sytuacji kryzysowych

2) monitorowanie bezpieczeństwa na terenie gminy/miasta

3) monitorowanie bezpieczeństwa

4) zapobieganie sytuacjom kryzysowym, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwanie ich skutków, odtwarzanie zasobów

5) monitorowanie bezpieczeństwa na terenie gminy/miasta

38-200 Jasło

Ul. Rynek 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38-200 Jasło

Ul. Słowackiego 4

 

 

 

 

38-223 Osiek Jasielski 112

 

 

 

38-213 Kołaczyce

ul. Burmistrza Wiejowskiego1,

 

 

 

 

38-232 Krempna 32

 

 

 

38 – 212 Brzyska 11 a

 

 

 

 

38-242 Skołyszyn  317

 

 

38-220 Dębowiec 101

 

 

 

 

 

38-204 Tarnowiec 211

 

 

 

 

38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2

 

 

 

 

38-200 Jasło, ul. Rynek 12 – budynek Urzędu Miasta

 Tel. 013 448 34 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 134481357

       134436641

       134436642

 

 

 

Tel. 13 4420005

 

 

 

 

Tel. 13 44 605 30

       13 44 602 58

 

 

 

 

 

Tel. 13 441-41-01

 

 

 

Tel. 13  44 601 03

13 44 100 58

 

 

 

Tel. 134491026

 

 

Tel. 013 4413730 wew. 42

 

 

 

 

Tel. 13 44 240 89

 

 

 

 

Tel. 134482646

13 448-26-21

 

 

 

 

Tel.13 448 63 48

13 448 63 64

13 448 63 65

kontakt tel. po godzinach pracy:

502 761 700

505 307 469

 

Pon. 7.30-16.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30-14.30

Czw. 7.30-15.30

Pt. 7.30-15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek  7.30 - 15.30

Śr. 7.30 - 17.00

Pt. 7.30 - 14.00

 

Pn.- Pt: 7.30 – 15.30

 

 

 

 

Pon. 7.30-15.30

Wt.   7.30-16.00

Śr.  7.30-15.30

Czw.  7.30-15.30

Pt  7.30-15.00

 

 

Pon. 7.30-15.30

Wt-Pt 7.00-15.00

 

 

Pon. - Pt 7.00-15.00

 

 

 

 

Pon.7.30-17.00

Wt-Czw. 7.30-15.30

Pt.-7.30-14.30

Pon.7.30-15.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30 – 17.00

Czw.7.30- 15.30

Pt. 7.30-14.00

 

Pon.-8.00-16.00

Wt-Pt.7.30-15.30

 

 

 

Pon-Wt.-7.30-15.30

Śr.-7.30-17.00

Czw. 7.30-15.30

Pt.-7.30-14.00

 

 

Pon. 7.30 – 17.00 

Wt-Pt. 7.30 – 15.30

 

 

 

 

 

www.pcprjaslo.info

oik@pcprjaslo.info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gminajaslo.pl
gmina@gminajaslo.plwww.osiekjasielski.pl
gmina@osiekjasielski.pl

 

www.kolaczyce.pl
sekretariat@kolaczyce.itl.pl

 


www.krempna.pl
ugkrempna@wp.pl


www.brzyska.pl
gmina@brzyska.pl


www.skolyszyn.pl
gmina@skolyszyn.pl

www.debowiec.pl
gmina@debowiec.plwww.tarnowiec.eu
ugtarnowiec@ugtarnowiec.pl


www.nowyzmigrod.eu
gmina@nowyzmigrod.euwbizk@um.jaslo.pl

 

Mieszkańcy powiatu jasielskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Mieszkańcy gminy Jasło

 

 

 

 

 2)Mieszkańcy gminy Osiek Jasielski

 

 

3) Mieszkańcy gminy Kołaczyce

 

 

 

 

 

4) Mieszkańcy gminy Krempna

 

 

5) Mieszkańcy gminy Brzyska

 

 

 

6) Mieszkańcy gminy Skołyszyn

 

7) Mieszkańcy Gminy Dębowiec

 

 

 

8) Mieszkańcy Gminy Tarnowiec

 

9) Mieszkańcy Gminy Nowy Żmigród

 

 

 

 

10) Mieszkańcy powiatu jasielskiego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 

15

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle

Wsparcie osób bezrobotnych
i poszukujących pracy
w znalezieniu pracy oraz pracodawców
w pozyskiwaniu pracowników

38-200 Jasło

Ul. Rynek 18

Tel. 013 446 34 92,

       013 446 50 83

Pon. 7.30-16.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30-14.30

Czw. 7.30-15.30

Pt. 7.30-15.30

www.pup-jaslo.pl

 

sekretariat@pup-jaslo.pl

 

Osoby bezrobotne
i poszukujące pracy, pracodawcy, osoby zagrożone bezrobociem

 

 

 

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM 

16

Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający                       w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaśle

Wsparcie informacyjne, psychologiczne,

terapeutyczne, interwencja kryzysowa,

poradnictwo prawne

38-200 Jasło

Ul. Rynek 18

Tel. 013 448 34 40

Pon. 7.30-16.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30-14.30

Czw. 7.30-15.30

Pt. 7.30-15.30

www.pcprjaslo.info

 

pcprjaslo@pcprjaslo.info

oik@pcprjaslo.info

 

 

mieszkańcy powiatu jasielskiego - osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich najbliżsi oraz świadkowie przestępstw i ich najbliżsi

PRAWO KONSUMENCKIE 

17

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

Ochrona praw

konsumenckich

Starostwo Powiatowe

Ul. Rynek 18

38-200 Jasło

Tel. 013 448 64 43

Pon. 7.30-16.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30-14.30

Czw. 7.30-15.30

Pt. 7.30-15.30

www.powiat.jaslo.pl

 

prk@powiat.jaslo.pl

 

Z porad mogą

korzystać

konsumenci, tj. osoby

fizyczne, które

dokonują czynności

prawnej z

przedsiębiorcą dla

celów niezwiązanych z prowadzeniem

działalności

gospodarczej lub

zawodowej.

 

 

 

PRAWA PACJENTA 

18

Rzecznik Praw Pacjenta

Ochrona praw pacjenta

 

Biuro RPP

ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:

rezerwacja@rpp.gov.pl lub  (22) 532 82 43

pn. - pt.

08.00-20.00

 

https://www.bpp.gov.pl

 

kancelaria@rpp.gov.pl

 

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

 

19

Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

Grójecka 186

02-390 Warszawa

 

Infolinia Centralna

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)

(*)  połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie z taryfą operatora

Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

 

pn.- pt.

08.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

 

infolinia@nfz.gov.pl

 

 

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

20

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon

(22) 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

pn.-pt.

08.00-17.00

 

www.niepelnosprawni.gov.pl

 

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

 

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

21

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD

Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00 .

fax.: (22) 583 66 96.

pn.-pt.

godz.08.15-16.15.

 

 

800 121 212

Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.

08.15-20.00.

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i  zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią) 

https://brpd.gov.pl

 

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

 

 

 

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

22

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

- pomoc techniczna

- składki

- renty

- emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Nr centrali :

(22) 667 10 00

(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

pn. – pt.

07.00 – 18.00 

 

www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

 

cot@zus.pl

 

 

 

 

 

Adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

- lekarze

 

 

 

 

PRAWO PRACY 

23

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

 

Porady z zakresu prawa pracy.

 

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.

tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

 

801 002 006

(dla  tel. stacj.)

459 599 000

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi