Informacja dot. projektu "„Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

Szanowni Państwo

Dotyczy:  Projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE

 

Mam przyjemność poinformować Państwa, że dokonano wyboru wykonawcy instalacji odnawialnych źródeł energii i w związku z tym zapraszamy Mieszkańców, którzy zostali zakwalifikowani do grupy docelowej Beneficjentów końcowych Projektu (informacje zostały wysłane pocztą), do podpisywania umów w terminie do 22.06.2018 r.

Wzory Umów wraz ze zaktualizowanym Regulaminem uczestnictwa w Projekcie znajdują się na stronie internetowej Gminy Skołyszyn www.skolyszyn.pl oraz możliwy jest wgląd do wersji papierowej w siedzibie Urzędu (pokój nr 4). Treść Umowy jest obligatoryjna i nie podlega indywidualnym negocjacjom. Bardzo prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami.

W celu usprawnienia pracy prosimy o uprzednie telefoniczne potwierdzenie terminu stawienia się w Urzędzie. Podczas podpisywania umowy każdy właściciel/współwłaściciel budynku, jako strona Umowy, winien przedłożyć dowód osobisty. W przypadku współwłasności dopuszcza się podpisanie Umowy przez poszczególnych współwłaścicieli w innych terminach jednak nie później niż termin końcowy.

Mieszkańcy, którzy nie będą mogli osobiście przybyć do Urzędu Gminy w celu podpisania Umowy mogą działać poprzez wyznaczonego pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być podpisane w obecności i za poświadczeniem notariusza lub upoważnionego pracownika Gminy. Wzór pełnomocnictwa można otrzymać w Urzędzie Gminy lub pobrać ze strony internetowej Gminy. W przypadku mocodawców przebywających za granicą własnoręczność podpisu musi być poświadczona poprzez uzyskanie pieczęci (klauzuli) apostille (informacje dostępne na stronie https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille/).

Po podpisaniu umowy należy dokonać wpłaty na rachunek bankowy Gminy, zgodnie z zapisami umowy.

Zwracamy uwagę, aby nie dokonywać żadnych wpłat bezpośrednio do rąk osób fałszywie podających się jako przedstawiciele Gminy, Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy.

W przypadku wątpliwości wyjaśnień udzielają pracownicy Urzędu Gminy pod numerem telefonu 13 44 917 55 lub Związku Gmin Dorzecza Wisłoki pod numerem telefonu 13 44 370 20.

 

Z poważaniem

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

 

 

Do pobrania:

Wystąpienie do mieszkanców

Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Wzór umowy kotły na biomasę

Wzór umowy pompy ciepla

Wzór umowy fotowoltaika

Wzór umowy kolektory słoneczne

Pełnomocnictwo

Oświadczenie o pomocy de minimis

Wysokości wpłat

 

Wykonawcą instalacji fotowoltaicznych jest:

Firma: HYMON ENERGY Sp. z o.o.
ul. Dojazd 16 A
33-100 Tarnów

Biuro: ul. Bednarska 6, 38-200 Jasło

Osoba do kontaktów z mieszkańcami:
 
Patryk Strzesak

tel. 664 943 017

email: p.strzesak@hymon.pl

 

Wykonawcą instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę jest:

Firma: INERGIS S.A.
ul. Kisielewskiego 18/28 B
42-215 Częstochowa

Biuro: ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło

Osoba do kontaktów z mieszkańcami:
 inż. Sebastian Błaszczyk
tel. 508 271 670
email: sblaszczyk@inergis.pl

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi