Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2017

ZARZĄDZENIE Nr  25/2017 WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN 

z  dnia 10 lutego 2017 roku  

 

w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2017.

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U z 2016 r., poz. 176 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Skołyszyn

 zarządzam, co następuje:

 § 1 

Przyznać dotację:

1)      Ludowemu Klubowi Sportowemu w Skołyszynie na realizację zadania publicznego pn. „Tworzenie warunków do uprawiania sportu przez członków, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie działania samorządu i poza nim, stałe podnoszenie poziomu sportowego, zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi w 2017 r.” - w wysokości: 77 500,00 zł.

2)      Ludowemu Klubowi Sportowemu „Standart” w Święcanach na realizację zadania publicznego pn. „Tworzenie warunków do uprawiania sportu przez członków, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie działania samorządu i poza nim, rozwój różnych dyscyplin sportowych oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego, zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi w 2017 r.”  - w wysokości: 42 500,00 zł.

 § 2 

 Ogłoszenie o przyznaniu dotacji opublikować:

1)      w BIP-ie – www.bip.skolyszyn.pl,

2)      na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie,

3)      na stronie internetowej Gminy Skołyszyn – www.skolyszyn.pl.

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 

                                                                                                          Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi